HOTARAREA NR. 24 / 2013

Privind aprobarea cheltuielilor de reparatii capitale la imobilul situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr. 27, Pavilion C2, inchiriat de SC RACIDO SRL – BAIA MARE

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica si juridica din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Contractul de inchiriere nr. 2265/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO SRL – Baia Mare,
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba alocarea in bugetul local al Orasului Somcuta Mare a sumei de 35.000 lei pentru efectuarea reparatiilor capitale la imobilul situat in localitatea Somcuta Mare, str. N. Balcescu, nr.27, suma aprobandu-se pentru compensare cu contravaloarea chiriei percepute pentru spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere nr. 2265/2009 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC RACIDO SRL – Baia Mare, pentru anul 2013, urmand a fi realizate urmatoarele lucrari:
- executarea reabilitarii filtru izolatie,
- schimbarea tamplariei vechi cu tamplarie PVC,
- inlocuirea unei usi de intrare in cladire.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.02.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.