HOTARAREA NR. 22 / 2013

Privind aprobarea alocarii sumelor necesare in vederea achitarii arieratelor si platilor restante inregistrate la data de 31.01.2013, in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica si juridica din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 241/2013 precum si a procesului verbal de constatre intocmit de Directia Generala a Finantelor Publice nr. 1491/25.02.2013,
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – a) Se aproba alocarea din bugetul local a sumelor necesare in vederea achitarii arieratelor si platilor restante inregistrate la data de 31.01.2013, in cadrul bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
- 123.160,53 plati restante pentru Locuinte sociale,
- 40.855,55 lei pentru investitia Reabilitare termico-energetica a blocului nr. 4 din localitatea Somcuta Mare, str. I. Buteanu,
- 97.459,69 lei pentru investitia ''Alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatilor Buciumi, Ciolt si Finteusu Mare,
- 36.904,10 lei pentru investitia camin Cultural Ciolt.
b) Se aproba plata arieratelor mentionate la lit. a) din venituri proprii in suma de 178.102,31 lei iar din excedentul anului 2012, in suma de 120.297,69 lei.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.02.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.