HOTARAREA NR. 20 / 2013

Privind completarea inventarului domeniul public al Orasului Somcuta Mare cu obiectivul Statie de Epurare a Apelor Menajere – Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei de agricultura, cadastru si urbanism din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotarare de Consiliu Local al orasului Somcuta Mare nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 3, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba completarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare cu obiectivul Statie de epurare a apelor menajere avand urmatoarele componente:
C1 – Statie de pompare apa uzata,
C2 – Hala complexa, sala suflante, grup electrogen,
C3 – Bazin combinat,
C4 – Platforma stocare namol stabilizat,
C5 - Put sapat apa potabila,
C6 – Depozit carburanti,
C7 – Pavilion de exploatare,
C8 – Bazin de contact cu clorul,
C9 – Siloz var stins.
Art. 2 – Imobilele enumerate la art. 1 vor fi inscrise in Cf nr. 3159 nr. top. 3836 pe teren in supfata de 5000 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, intocmit de topograf autorizat, ing. Ciorba Emanuil Gheorghe, plan prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se imputerniceste Serviciul de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare.

Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.02.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.