HOTARAREA NR. 18 / 2013

Privind scoaterea la inchiriere a spatiului in suprafata de 24 mp, situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 15A, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica si juridica din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificatrile si completarile ulterioare, Hotararea Consililui Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba inchirierea spatiului in suprafata de 24 mp, situat in localitatea Somcuta Mare,
str. Republicii, nr. 15 A, imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, in vederea desfasurarii unor activitati comerciale, prestari servicii.
Art. 2 – Inchirierea spatiului se va face pe o perioada determinata de 5 ani, in conditiile stabilite in caietul de sarcini, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Pretul de pornire al licitatiei publice este de 16 lei/mp/luna.
Art. 4 – Procedura de organizare si desfasurare a a licitatiei pentru inchirierea spatiului comercial situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 15A, se va desfasura in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 5 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.02.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.