HOTARAREA NR. 16 / 2013

privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in CF nr. 50441 Somcuta Mare, teren apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului precum si al Compartimentului de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, Hotararea Consiliului local nr.59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Începând cu data prezentei hotărâri, se aproba dezmembrarea terenului in suprafata de 380912 mp, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 50441 Somcuta Mare, in conformitate cu schita de dezmembrare vizata de OCPI – Maramures.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.02.2013

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.