HOTARAREA NR. 8 / 2013

Privind aprobarea scutirii de impozitul datorat pentru cladiri, a doamnei DRAGOS MARIA, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 17, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Biroul Impozite si Taxe din cadrul Serviciului Economic al Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avand in vedere cererea depusa la Primaria Orasului Somcuta Mare de doamna Dragos Maria, domciliata in localitatea Finteusu Mare, nr. 17, inregistrata sub nr. 11430/2012, Dosar 2/A/2012,
Avizul Comisiei economice si al Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 286 alin. 4 si 5, Hotararea de Guvern nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In temeiul prevederilor Legii 215/2001, art. 36 alin. 1, si alin. 2, lit. b, alin. 4, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Incepand cu data 01.01.2013, se aproba scutirea de la impozitul datorat pentru cladiri, in anul 2013, a doamnei DRAGOS MARIA, domiciliata in localitatea Somcuta Mare, sat Finteusu Mare, nr. 17, ca urmare a efectelor cauzate de alunecarile de teren, care au avut loc in zona in care locuieste.
Art. 2 - Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal de 30 de zile, prevazut de Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Doamnei Dragos Maria,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.01.2013

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.