HOTARAREA NR. 7 / 2013

Privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, provenite de le Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Adresa LiceuluiTeoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare nr. 732/2013 inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare sub nr. 344/2013, Dosar nr. 2/A/2013 prin care solicita casarea unor bunuri,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, al Comisiei de invatamant, cultura, tineret sport si probleme sociale si al Comisiei Economice a Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, provenite de la Liceul Teoretic ''Ioan Buteanu'' Somcuta Mare, bunuri prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Liceului Teoretic "Ioan Buteanu" Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.01.2013

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.