HOTARAREA NR. 5 / 2013

Acordarea avizului de principiu pentru includerea in viitorul PUG, in intravilanul Orasului Somcuta Mare, loc. Finteusu Mare a terenului (extravilan) inscris in CF nr. 50434, nr. cad. 50434, in suprafata de 3800 mp, teren apartinand domnului Vise Ioan si doamnei Vise Ana Danuta

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Cererea domnului Vise Ioan, domiciliat in localitatea Finteusu Mare, nr. 8, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare sub nr. 11.264/2012, Dosar nr. 3/G/2012,
Avizul Comisiilor de specialiate a Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile uletrioare, Hotararea Consiliului Local nr. 147/2009 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Somcuta Mare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin.2 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se acorda avizul de principiu pentru includerea in viitorul PUG, in intravilanul Orasului Somcuta Mare, loc. Finteusu Mare, a terenului (extravilan) inscris in CF nr. 50434, nr. Cad. 50434, in suprafata de 3800 mp, teren proprietate tabulara a domnului Vise Ioan si Vise Ana Danuta.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Domnului Vise Ioan si doamnei Vise Ana Danuta
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.01.2013

Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.