HOTARAREA NR. 4 / 2013

Privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, in Orasul Somcuta Mare


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Talpos Florin Vasile, referatul de specialitate inaintat de catre Biroul Juridic si Administratie Publica Locala prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei pentru invatamant, cultura, tineret, sport si probleme sociale,
Avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 104/IM/24.01.2013, inregistrat la Primaria Orasului Somcuta Mare sub nr. 616/2013, Dosar 12/G/2013,
În temeiul prevedetilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit a, alin.(3), alin.(5)—(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând prevederile:
- art. 14 alin.(8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
În temeiul prevedetilor art.45 şi art.115 alin.(1) lit a, alin.(3), alin.(5)—(7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

H O T A R A S T E:
Art. 1 – Se aprobă, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, in Orasul Somcuta Mare.
A. Criterii de acces la locuinta:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii, si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste.
Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in Orasul Somcuta Mare

NOTA: Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate nu are in vedere locuintele instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuintele trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura.
De asemenea, restrictia nu se aplica in cazul detinerii cu chirie a unui spatiu locativ in camine de familisti sau nefamilisti, precum si chiriasilor din locuintele preluate abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitari de retrocedare sau care sunt retrocedate catre fostii proprietari. Prin camine de familisti sau nefamilisti se intelege cladirile dotate cu camere de locuit individuale si cu dependintele, dotarile si utilitatile comune.

3. Titularul cererii de locuinta trebuie sa isi desfasoare activitatea in Orasul Somcuta Mare.

4. Repartizarea locuintelor se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi finalizate in cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.

NOTA:
- Lista de prioritati se stabileste anual.
- Solicitantii inscrisi in lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte in limita fondului disponibil in anul respectiv, pot primi repartitii in anii urmatori, in limita fondului disponibil in fiecare an si in noua ordine de prioritate stabilita.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situatia locativa actuala
1.1. Chirias in spatiu din fond locativ privat ......................................... 10 puncte
1.2. Tolerat in spatiu ................................................................................ 7 puncte
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu): - m2/locatar -
a) mai mare de 15 m2 si pana la 18 m2 inclusiv ..................................... 5 puncte
b) mai mare de 12 m2 si pana la 15 m2 inclusiv ..................................... 7 puncte
c) 8 m2 si pana la 12 m2 inclusiv ............................................................ 9 puncte
d) mai mica de 8 m2 .............................................................................. 10 puncte

NOTA:
In cazul celor tolerati in spatiu, toata suprafata locativa a imobilului se imparte la numarul total al locatarilor, in care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta, dar care locuiesc in acelasi imobil. In cazul spatiilor locative inchiriate, suprafata locativa detinuta conform contractului de inchiriere se imparte numai la numarul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La stabilirea numarului de membri ai familiei solicitantului de locuinta se va avea in vedere componenta familiei definita la cap. A pct. 2.

2. Starea civila actuala
2.1. Starea civila:
a) casatorit ...................................................... 10 puncte
b) necasatorit ..................................................... 8 puncte

2.2. Nr. de persoane in intretinere:
a) Copii
▪ 1 copil .......................................................... 2 puncte
▪ 2 copii .......................................................... 3 puncte
▪ 3 copii .......................................................... 4 puncte
▪ 4 copii .......................................................... 5 puncte
▪ > 4 copii ......................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora ................... 2 puncte

3. Starea de sanatate actuala
Boala de care sufera solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat in intretinere necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus ................... 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pana la 1 an ................................................... 1 punct
4.2. intre 1 si 2 ani .............................................. 3 puncte
4.3. intre 2 si 3 ani ............................................... 6 puncte
4.4. intre 3 si 4 ani ............................................... 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ......................... 4 puncte

5. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala .........5 puncte
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca .................................................................................. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala si/sau cu specializare la locul de munca ................................................................................. 10 puncte
5.4. cu pregatire profesionala, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurta durata ..................................... 13 puncte
5.5. cu studii superioare ....................................... 15 puncte
NOTA: Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.

6. Situatii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani ....... 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii ....................................................... 10 puncte
6.3. tineri evacuati din case nationalizate ............................................................ 5 puncte

NOTA:
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face in functie de vechimea cererii solicitantului, luandu-se in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (ziua/luna/anul), avand prioritate in acest caz solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. In cazul cand departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala (starea civila + starea de sanatate actuala).

Art. 2 - Se aprobă lista documentelor justificative pe care solicitanţii unei locuinţe în regim de închiriere, prin ANL, trebuie să le prezinte, lista prezentata in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Consiliului Judetean Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.01.2013

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

ANEXA 1 – HCL 4/2013

Lista documentelor justificative pentru solicitantii de locuinte

- copie după actele de identitate ale solicitantului, soţului/soţiei acestuia şi ale celorlalţi membrii majori ai familiei solicitantului,
- copii acte de naştere solicitant, soţ/soţie, copii;
- copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
- sentinţa de divorţ, dacă este cazul;
- declaraţii notariale ale titularului cererii şi după caz, ale soţului/soţiei şi ale celorlalţi membri majori ai familiei acestuia, că nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă în Orasul Somcuta Mare, în oricare din localitatile componente sau apartinatoare sau că nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Orasului Somcuta Mare sau a unităţii în care îşi desfăşoară actrivitatea, situată în Orasul Somcuta Mare;
- adeverinţa de la locul de muncă al titularului în care să fie evidenţiate venitul net obţinut, data şi perioada angajării;
- copie diplome de absolvire studii (ultima formă de învăţământ absolvită);
- acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte efectiv, precum şi suprafaţa ocupată; în cazul în care acestea nu reies din contracte sau acte de proprietate, solicitantul va prezenta o declaraţie autentificată de notar;
- adeverinţă de la instituţia de unde provin, în cazul tinerilor instituţionalizaţi.

Toate actele care trebuie prezentate în copie, vor fi însoţite de original, iar un membru al comisiei va face menţiunea pe copie „Conform cu originalul".

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.