HOTARARI ale Consiliului Local - Anul 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL al ORASULUI - Somcutas Mare - Anul 2020

Pana la actualizarea documentelor pentru fiecare hotarare in parte, se poate descarca arhiva cu documente a hotararilor consiliului local pentru anul 2020

CLICK AICI PENTRU A DESCARCA HOTARARILE PE ANUL 2020

 • Hotărârea nr. 1/2020 privind aprobarea identificării topografice a unui imobil – teren aferent, situat pe teritoriul administrativ al Orașului Șomcuta Mare, ca și imobil aparținând domeniului privat la Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 2/2020 privind aprobarea identificării topografice a unui imobil – teren aferent, situat pe teritoriul administrativ al Orașului Șomcuta Mare, ca și imobil aparținând domeniului public la Orașului Șomcuta Mare
 • Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea identificării topografice a unui imobil – teren aferent, situat pe teritoriul administrativ al Orașului Șomcuta Mare, ca și imobil aparținând domeniului privat la Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1168/2018 a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 5/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 599/2014 a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 6/2020 privind aprobarea regulamentului și a caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în Orașul Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 7/2020 privind aprobarea prețului de referință la licitația de masă lemnoasă pe picior, din terenul cu vegetație forestieră aparținând Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 8/2020 privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 9/2020 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020, conform bugetelor multianuale din bugetul provizoriu al anului 2020.
 • Hotărârea nr. 10/2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2019.
 • Hotărârea nr. 11/2020 privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unor spații situate în localitatea Șomcuta Mare, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare, pe anul 2020.
 • Hotărârea nr. 13/2020 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru investiția “Modernizare și extindere Centru Cultural în Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș” din cadrul proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș”.
 • Hotărârea nr. 14/2020 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Reabilitare și refuncționalizare sediu administrativ, strada Republicii, nr. 26, Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș” din cadrul proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș”.
 • Hotărârea nr. 15/2020 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Modernizare străzi în Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș” din cadrul proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș”.
 • Hotărârea nr. 16/2020 privind aprobarea identificării topografice a unui imobil – teren aferent, situat pe teritoriul administrativ al Orașului Șomcuta Mare, ca și imobil aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2060/01.04.2015 a terenului situat pe str. Iuliu Maniu, Oraș Șomcuta Mare, beneficiar Mihaila Daniel Marius;
 • Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea schimbării locuinței repartizate initial doamnei Mihăilă Melinda ( Abbas Rashid Melinda Monica) beneficiară a unui contract de închiriere a unui apartament construit prin Programul de contruire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL;
 • Hotărârea nr. 19/2020 privind aprobarea închieierii prin licitație publică a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Târgului , nr. 2 (Remiza PSI);
 • Hotărârea nr. 20/2020 privind aprobarea scoaterii la închiriere a terenului având categoria de ,,pajiște permanentă’’, aflată în domeniul privat al Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 21/2020 privind aprobarea închirierii unui act aditional la contractul de administrare dintre Orașul Șomcuta Mare și Direcția Silvică Maramureș pentru terenul cu vegetație forestieră aparținând domeniului public al Orașului Șomcuta Mare, nr. 3326/04.10.2016;
 • Hotărârea nr. 22/2020 privind aprobarea închirierii unui act aditional la contractul de de pază dintre Orașul Șomcuta Mare  și Direcția Silvică Maramureș, Ocolul silvic Târgu Lăpuș pentru terenul cu vegetație forestieră aparținând domeniului public al Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 23/2020 privind însușirea contractului de finanțare pentru realizarea Proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ȘOMCUTA MARE ‘’.
 • Hotărârea nr. 24/2020 privind aprobarea bugetului multianual pentru realizarea Proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL ȘOMCUTA MARE ‘’.
 • Hotărârea nr. 25/2020 privind aprobarea finanțările nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2020 pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul sport, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Ghidului solicitanților.
 • Hotărârea nr. 26/2020 privind aprobarea finanțările nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2020 pentru activități nonprofit de interes general, în domeniul cultural, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Ghidului solicitanților.
 • Hotărârea nr. 27/2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 28/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgență.
 • Hotărârea nr. 29/2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.
 • Hotărârea nr. 30/2020 privind aprobarea listei de priorități cu persoanele care au acces la locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.
 • Hotărârea nr. 31/2020 privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuințelor realizate prin Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.
 • Hotărârea nr. 32/2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 52 de mp, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare, înscris în CF nr. 3424 Șomcuta Mare, nr. cad. 4018.
 • Hotărârea nr. 33/2020 privind aprobarea prețului de referință la licitația de masa lemnoasă pe picior, din terenul cu vegetație forestieră aparținând Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 34/2020 privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la pct. 10 din Regulamentul cu privire la aprobarea procedurii de gestionare a taxei speciale de salubrizare instituită în Orașul Șomcuta Mare, aprobat prin HCL nr. 40/2019.
 • Hotărârea nr. 35/2020 privind exonerarea la plată a sumelor reprezentând chiriile datorate bugetului local, în temeiul contractelor de închiriere.
 • Hotărârea nr. 36/2020 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, cu rata inflației aferentă anului 2021.
 • Hotărârea nr. 37/2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 38/2020 privind modificarea listei obiectivelor de investiții ce vor fi finanțate din finanțarea rambursabilă internă în valoare de 10.000.000 lei.
 • Hotărârea nr. 39/2020 privind aprobarea scoaterii la închiriere a terenului având categoria de ,,pajiste permanentă’’, aflată în domeniul privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr.40/2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Șomcuta Mare, Județul Maramureș”.
 • Hotărârea nr. 41/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Orasului Șomcuta Mare, a terenului în suprafață de 110 mp, situat în Orașul Șomcuta Mare, nr. topo. 139/3/2/3/1/1.
 • Hotărârea nr. 42/2020 privind însușirea proiectului tehnic și aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiție ,,ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BUCIUMI – ZONA RUNC, DIN CADRUL U.A.T. ȘOMCUTA MARE’’.
 • Hotărârea nr. 43/2020 privind însușirea proiectului tehnic și aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiție ,, ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂȚILE HOVRILA ȘI BUTEASA, DIN CADRUL U.A.T. ȘOMCUTA MARE’’.
 • Hotărârea nr. 44/2020 privind însușirea proiectului tehnic și aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiție ,, ASFALTARE DRUM COMUNAL L= 1.3 KM LOC. CIOLT, ORAȘ ȘOMCUTA MARE, JUD. MARAMUREȘ’’.
 • Hotărârea nr. 45/2020 privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 46/2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 47.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a unei locuințe realizate prin ANL în cadrul Programului de construire de locuințe destinate închirierii, situate în Orașul
 • Hotărârea nr. 48.2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 49.2020 privind realizarea unui zone de parcare publică în Orașul Șomcuta Mare;
 • Hotărârea nr. 50.2020 privind desființarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 51.2020 privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților îndreptățiți la repartizarea cu titlu de închiriere a unei locuințe sociale din proprietatea publică a Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 52.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului, situat în localitatea Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 27, (etaj clădire).
 • Hotărârea nr. 53.2020 privind aprobarea vânzarii imobilului teren intravilan în suprafață de 52 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare,înscris în CF nr. 3424 Șomcuta Mare, nr. cad. 4018.
 • Hotărârea nr. 54.2020 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public în Orașul
 • Hotărârea nr. 55.2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Orașul Șomcuta Mare, județ
 • Hotărârea nr. 56.2020 privind aprobarea începerii investiției ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL ȘOMCUTA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.
 • Hotărârea nr. 57.2020 privind completarea domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 58.2020 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 59.2020 privind aprobarea listei de priorități cu persoanele care au acces la locuințele realizate prin Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul
 • Hotărârea nr. 60.2020 privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuințelor realizate prin Programul de construire de locuințe destinate închirierii realizate prin ANL în Orașul Șomcuta Mare, s
 • Hotărârea nr. 61.2020 privind aprobarea prețului de referință la licitația de masă lemnoasă pe picior, din terenul cu vegetație forestieră aparținând Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 62.2020 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de 120mp situate în localitatea Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 27B, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare
 • Hotărârea nr. 63.2020 reabilitare drumuri
 • Hotărârea nr. 64.2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 747205.08.2015 a spațiului situat în Orașul Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 65.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, dator
 • Hotărârea nr. 66.2020 rectificare de buget
 • Hotărârea nr. 67.2020 actualizare cheltuieli proiect ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Șomcuta Mare''
 • Hotărârea nr. 68.2020 rectificare de buget
 • Hotărârea nr. 69.2020 rectificare de buget local
 • Hotărâre nr. 70.2020 privind alegerea președintelui de ședință
 • Hotărâre nr. 71.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Șomcuta Mare
 • Hotărâre nr. 72.2020 pentru constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Mărincaș Claudiu Georgel
 • Hotărâre nr. 73.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șomcuta Mare în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic “Ioan Buteanu” Șomcuta Mare
 • Hotărâre nr. 74.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitatea de învățământ Liceul Teoretic “Ioan Buteanu” Șomcuta Mare. 
 • Hotărâre nr. 75.2020 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Primăriei Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărâre nr. 76.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, ca membru în Adunarea Generală a ADI Maramureș, pentru mandatul 2020-2021.
 • Hotărâre nr. 77.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Șomcuta Mare în cadrul Adunarii Generale a Acționarilor SC VITAL SA Baia Mare.
 • Hotărârea nr. 78.2020 privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren aparținând Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 79.2020 privind însușirea contractului de finanțare pentru realizarea Proiectului “Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Șomcuta Mare”.
 • Hotărârea nr. 80.2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare
 • Hotărârea nr. 81.2020 privind alegerea viceprimarului Orașului Șomcuta Mare.
 • Hotărârea nr. 82.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 8.
 • Hotărârea nr. 83.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Republicii, nr. 9.
 • Hotărâre nr. 84.2020 privind aprobarea listei de priorități cu persoanele care au acces la locuințele realizate prin ANL
 • Hotărâre nr. 85.2020 privind aprobarea listei definitive de repartizare a locuințelor realizate prin ANL
 • Hotărâre nr. 86.2020 privind rectificarea bugetului local Șomcuta Mare
 • Hotărâre nr. 87.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021
 • Hotărâre nr. 88.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului autorizației de funcționare a unităților comerciale pe raza U.A.T. Șomcuta Mare
 • Hotărâre nr. 89.2020 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al Orașului Șomcuta Mare
 • Hotărâre nr. 90.2020 privind aprobarea deschiderii unor conturi curente la banca UniCredit Bank
 • Hotărâre nr. 91.2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare
 • Hotărâre nr. 92.2020 privind aprobarea solicitării cuprinse în scrisoarea de intenție nr. 213702773107528.12.2020 a Consiliului Județean Maramureș

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.