HOTARAREA NR. 146 / 2017

Privind aprobarea transformarii postului contractual de administrator retea I in administrator retea IA din cadrul Statului de functii al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 21.12.2017.
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate al Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Adresa Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare nr. 3559/20.12.2017, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 10685/20.12.2017, Dosar nr. 2/A/2017,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea nr. 946/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr. 153/2017,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1, alin. 3 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1 – Se aproba transformarea postului contractual nedidactic de administrator retea I in administrator retea IA din cadrul statului de functii al Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Liceului teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
21.12.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.