HOTARAREA NR. 145 / 2017

Privind Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza
Orasului Somcuta Mare, pentru anul scolar 2018-2019

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 21.12.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de doamna Muntean Corina Sanda, director al Liceului Teoretic “Ioan Buteanu” Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Maramures nr. 6454/15.12.2017, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 10646/19.12.2017,
Tinand cont de prevederile art. 61 alin. 1 si art. 94 alin. 2 lit. d din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercretarii, Tineretului si Sportului nr. 5472/2017, art. 22, 23, 24, 25 si 26,
In baza competentelor conferite de dispozitiile art. 36 alin. (1), alin. 6 lit a) pct. (1) si art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Orasului Somcuta Mare pentru anul scolar 2018-2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
21.12.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.