HOTARAREA NR. 144 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 21.12.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Deciziei nr. 23/19.12..2017 a sefului AFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile H.G. nr. 899/2017 privind repasrtizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal prevazute prin hotarari judecatoresti, pe trimestrul IV 2017
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,
H O T A R A R E:
Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
- se majoreaza cu suma de 133 mii lei la trimestrul IV 2017 (ca sursa de venit 1.02.02 sume din TVA,
- cu aceeasi suma se aproba majorarea cheltuielilor cu suma totala de 133 mii lei din care la Cap. 65.02 Invatamant, cu suma de 133 mii lei, pentru plata hotararilor judecatoresti, titlul 10 (salarii).
Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 28.211,09 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 30.262,63 mii lei.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
21.12.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.