HOTARAREA NR. 143 / 2017

Privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
,,Zona Metropolitană Baia Mare’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 21.12.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic si Administratie Publica locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’ de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’ cu nr. 2427/11.12.2017, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 10504/14.12.2017
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile art. 10 alin. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată de Legea nr. 225/2016; Hotararea de guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată prin Hotararea de Guvern nr. 742/2014, Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; art. 26 din Statutul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a), d) și e), alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. c), art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’, potrivit Actului adițional nr. 1, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’, potrivit Actului adițional nr. 1, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se mandatează Primarul Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’ pentru modificarea Actului constitutiv și Statutului în sensul dispozițiilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se împuternicește Primarul Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, să semneze, în numele și pe seama unității administrativ teritoriale Oras Somcuta Mare, Actul adițional nr. 1 la Actul constitutiv și Actul adițional nr. 1 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’, anexate la prezenta hotărâre.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’.
Art. 6. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare’’,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
21.12.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Anexa nr. 1 la Hotărârea 143/2017

Actul adițional nr. 1 la Actul Constitutiv al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Art. I. Se modifică și se completează Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> din data de 02.04.2012, după cum urmează:
1. Se include în cadrul Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> un nou membru al Asociației – Comuna Coltău, care a aderat la Asociație prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coltău nr. 7/30.04.2013 și a cărei aderare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 2/12.09.2013.
2. Art.1 se modifică cu datele de identificare actualizate ale reprezentanților următoarelor unități administrativ teritoriale membre ale Asociației și se completează cu datele de identificare ale Comunei Coltău, după cum urmează:
”Art.1 Datele de identificare ale asociaților
1.2. ORAȘUL BAIA SPRIE, cu sediul în Baia Sprie, Piața Libertății nr. 4, reprezentat legal prin dl. SEBASTIAN-ALIN BÎRDA, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Baia Sprie;
1.3. ORAȘUL CAVNIC, cu sediul în Cavnic, str. 22 Decembrie nr. 7, reprezentat legal prin dl. VLADIMIR PETRUȚ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria … nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Cavnic;
1.4. ORAȘUL SEINI, cu sediul în Seini, Piața Unirii nr. 16, reprezentat legal prin doamna GABRIELA TULBURE, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Seini;
1.5. ORAȘUL ȘOMCUTA MARE, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Republicii nr. 7, reprezentat legal prin dl. GHEORGHE BUDA, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Șomcuta Mare;
1.7. COMUNA CERNEȘTI, cu sediul în Cernești, str. Principală nr. 146, reprezentată legal prin dl. VASILE GIURGIU, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Cernești;
1.8. COMUNA CICÂRLĂU, cu sediul în Cicârlău, str. Principală nr. 389, reprezentată legal prin dl. SORIN LUPȘE, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Cicârlău,
1.10 COMUNA COLTĂU, cu sediul în Coltău, str. Petofi Sandor, nr. 65, reprezentată legal prin dl. LAJOS CENDEȘ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Coltău,
1.13. COMUNA GROȘI, cu sediul în Groși, str. Principală, nr. 187, reprezentată legal prin dl. FLORIN BOLTEA, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Groși;
1.14. COMUNA MIREȘU MARE, cu sediul în Mireșu Mare, str. Principală nr. 486, reprezentată legal prin dl. IOAN MĂTIEȘ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al comunei Mireșu Mare;
1.16. COMUNA REMETEA CHIOARULUI, cu sediul în Remetea Chioarului, str. Principală nr. 80, reprezentată legal prin dl. CĂLIN OVIDIU PETRICĂ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. ..., CNP …, în calitate de Primar al Comunei Remetea Chioarului;
1.17. COMUNA SATULUNG, cu sediul în Satulung, nr. 128, reprezentată legal prin dl. BUJOREL VASILE MURESAN, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Satulung;
1.19. COMUNA VALEA CHIOARULUI, cu sediul în Valea Chioarului, str. Principală nr. 194, reprezentată legal prin dl. IOAN BURDE, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Valea Chioarului;”
3. Se modifică și se completează Art. 2 și va avea următorul conținut:
”Art.2 Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus
(1) Noi, Primarii unităților administrativ teritoriale asociate,
(i) considerând că scopul cooperării intercomunitare este de a realiza o uniune între unitățile administrativ teritoriale reprezentate și de a promova colaborarea între acestea;
(ii) considerând importanța cooperării colectivităților și a autorităților locale în probleme precum: dezvoltarea economică zonală, urbană și rurală, protecția mediului înconjurător, ameliorarea infrastructurii și a serviciilor oferite cetățenilor și întrajutorarea în caz de calamități și de necesitate;
(iii) considerând că aspectele cooperării vor deveni subiect de semnare a unor acorduri viitoare în domeniul economic, social și administrative și alte domenii de cooperare specifice;
(iv) considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităților și a autorităților localităților, la realizarea dezvoltării unităților administrativ teritoriale și a zonei în general în domeniul economic, social și administrativ;
(v) considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii părților semnatare și că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea locală și regională;
(vi) hotărâte fiind să favorizeze pe cât posibil această cooperare și să contribuie astfel la progresul economic-social al localităților semnatare și la solidaritatea care unește populația acestor localități;
În conformitate cu următoarele acte normative:
• Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare
• Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările ulterioare
• Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, cu modificările ulterioare
• Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare
• Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare
• Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale Asociațiilor de dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
• Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale Asociațiilor de dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
• Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local
• Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
Și ca persoane juridice de drept public, prin reprezentanții lor legali am hotărât, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, și art. 1, lit. j, art. 11, art. 12 și art. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, si art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară care să promoveze interesele noastre comune.
(2) Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
(3) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată și/sau gestiunea directă, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii atribuit/e operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile, cu respectarea principiilor prevăzute la art.1 alin. 4 din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local.”
4. Se abrogă Art. 3.
5. Se renumerotează Art.4, Art.5 și Art.6 și devin Art.3, Art.4 și Art.5.
6. Se elimină alineatul (3) din conținutul Art. 7.
7. Se renumerotează Art.7 și devine Art. 6.
8. Se renumerotează Art.8 și devine Art. 7.
9. Se renumerotează Art. 9 și devine Art. 8, se modifică și se completează cu aliniatele (2), (3) și (4) și va avea următorul conținut:
”Art. 8 Patrimoniul inițial al asociației
(1) Patrimoniul inițial este suma de 23.226 lei.
(2) Patrimoniul inițial a fost constituit din contribuțiile în numerar a asociaților, astfel:
1. Municipiul Baia Mare – 13.792 lei;
2. Orașul Baia Sprie – 1.661 lei
3. Orașul Cavnic – 498 lei;
4. Orașul Seini – 1.010 lei
5. Orașul Șomcuta Mare – 771 lei;
6. Orașul Tăuții Măgherăuș – 671 lei;
7. Comuna Cernești – 374 lei;
8. Comuna Cicârlău – 369 lei;
9. Comuna Coaș – 140 lei.
10. Comuna Coltău – 255,50 lei;
11. Comuna Copalnic Mănăștur – 584 lei;
12. Comuna Dumbrăvița – 450 lei;
13. Comuna Groși – 253 lei;
14. Comuna Mireșu Mare – 513,50 lei;
15. Comuna Recea – 559 lei;
16. Comuna Remetea Chioarului – 283 lei;
17. Comuna Satulung – 584 lei;
18. Comuna Săcălășeni – 229 lei;
19. Comuna Valea Chioarului – 229 lei;
(3) Sursele de venit ale Asociației sunt contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre; dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; donații, sponsorizări sau legate; orice alte surse de venituri prevăzute de lege.
(4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.”
10. Se modifică denumirea Capitolului 3, după cum urmează:
”Capitolul 3: Organele de conducere, administrare și control.”
11. Se renumerotează Art. 10 și devine Art. 9, se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 9 Organe de conducere și control ale asociației
(1) Asociația are următoarele organe de conducere, administrare și control:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori;
(2) Atribuțiile, modul de organizare și funcționare al organelor de conducere, administrare și control sunt prevăzute în Statut.
12. Se renumerotează Art. 11 și devine Art. 10, se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.10 Componența nominală a organelor de conducere, administrare și control
(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din reprezentanții membrilor Asociați, respectiv Primarii unităților administrativ teritoriale, astfel:
• Domnul Cătălin Cherecheș - Primarul Municipiului Baia Mare
• Domnul Sebastian-Alin Bîrda - Primarul Orașului Baia Sprie
• Domnul Vladimir Petruț - Primarul Orașului Cavnic
• Doamna Gabriela Tulbure -Primarul Orașului Seini
• Domnul Gheorghe Buda - Primarul Orașului Șomcuta Mare
• Domnul Anton Ardelean-Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș
• Domnul Vasile Giurgiu – Primarul Comunei Cernești
• Domnul Sorin Lupșe -Primarul Comunei Cicârlău
• Domnul Sabin Raț - Primarul Comunei Coaș
• Domnul Lajos Cendeș – Primarul Comunei Coltău
• Domnul Vasile Ștefan Mihalca - Primarul Comunei Copalnic Mănăștur
• Domnul Felician Gheorghe Ciceu - Primarul Comunei Dumbrăvița
• Domnul Florin Boltea - Primarul Comunei Groși
• Domnul Ioan Mătieș - Primarul Comunei Mireșu Mare
• Domnul Octavian Pavel – Primarul Comunei Recea
• Domnul Călin Ovidiu Petrică – Primarul Comunei Remetea Chioarului
• Domnul Bujorel Vasile Mureșan – Primarul Comunei Satulung
• Domnul Emilian Gheorghe Pop – Primarul Comunei Săcălășeni
• Domnul Ioan Burde – Primarul Comunei Valea Chioarului
Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.
(2) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă doi membri, numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.
Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director:
1. ..................................... – Președintele Asociației
2. ..................................... – membru
3. ..................................... – membru
(3) Comisia de Cenzori este formată din 3 membri, dintre care unul trebuie să fie expert contabil, conform legii, numiți pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Componența comisiei de cenzori este următoarea:
- ..................................... – membru
- ..................................... – membru
- ..................................... – membru
(4) Președintele Comisiei de Cenzori este .................................”
13. Se renumerotează Art. 12 și devine Art. 11.
14. Se renumerotează Art. 13 și devine Art. 12.
15. Asociații împuternicesc pe ............................................ identificat cu ................................ să desfășoare formalitățile necesare pentru înregistrarea modificărilor și completărilor Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> la Judecătoria Baia Mare.
16. Prezentul Act Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv al Asociației a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociației din data de .................... și s-a redactat în .......... de exemplare originale.
Art. II. Restul articolelor rămân nemodificate.


Semnătura și ștampila membrilor asociați,

1. Municipiului Baia Mare
Primar Cătălin Cherecheș

L.S._____________________


2. Orașul Baia Sprie
Primar Sebastian-Alin Bîrda

L.S._____________________


3. Orașul Cavnic
Primar Vladimir Petruț

L.S._____________________


4. Orașul Seini
Primar Gabriela Tulbure

L.S._____________________


5. Orașul Șomcuta Mare
Primar Gheorghe Buda

L.S._____________________


6. Orașul Tăuții Măgherăuș
Primar Anton Ardelean

L.S._____________________

7. Comuna Cernești
Primar Vasile Giurgiu

L.S._____________________

8. Comuna Cicârlău
Primar Sorin Lupșe

L.S._____________________


9. Comuna Coaș
Primar Sabin Raț

L.S._____________________


10. Comuna Coltău
Primar Lajos Cendeș

L.S._____________________


11. Comuna Copalnic Mănăștur
Primar Vasile Ștefan Mihalca

L.S._____________________


12. Comuna Dumbrăvița
Primar Felician Gheorghe Ciceu

L.S._____________________


13. Comuna Groși
Primar Florin Boltea

L.S._____________________

14. Comuna Mireșu Mare
Primar Ioan Mătieș

L.S._____________________

15. Comuna Recea
Primar Octavian Pavel

L.S._____________________

16. Comuna Remetea Chioarului
Primar Călin Ovidiu Petrică

L.S._____________________

17. Comuna Satulung
Primar Bujorel Vasile Mureșan

L.S._____________________

18. Comuna Săcălășeni
Primar Emilian Gheorghe Pop

L.S._____________________

19. Comuna Valea Chioarului
Primar Ioan Burde

L.S._____________________


Anexa nr. 2 la Hotărârea …

Actul adițional nr. 1 la Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>

Art. I. Se modifică și se completează Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> din data de 02.04.2012, după cum urmează:
1. Se include în cadrul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> un nou membru al Asociației – Comuna Coltău, care a aderat la Asociație prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Coltău nr. 7/30.04.2013 și a cărei aderare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 2/12.09.2013.
2. Art.1 se modifică cu datele de identificare actualizate ale reprezentanților următoarelor unități administrativ teritoriale membre ale Asociației și se completează cu datele de identificare ale Comunei Coltău, după cum urmează:
”Art.1 Datele de identificare ale asociaților
1.2. ORAȘUL BAIA SPRIE, cu sediul în Baia Sprie, Piața Libertății nr. 4, reprezentat legal prin dl. SEBASTIAN-ALIN BÎRDA, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Baia Sprie;
1.3. ORAȘUL CAVNIC, cu sediul în Cavnic, str. 22 Decembrie nr. 7, reprezentat legal prin dl. VLADIMIR PETRUȚ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria … nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Cavnic;
1.4. ORAȘUL SEINI, cu sediul în Seini, Piața Unirii nr. 16, reprezentat legal prin doamna GABRIELA TULBURE, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Seini;
1.5. ORAȘUL ȘOMCUTA MARE, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Republicii nr. 7, reprezentat legal prin dl. GHEORGHE BUDA, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Orașului Șomcuta Mare;
1.7. COMUNA CERNEȘTI, cu sediul în Cernești, str. Principală nr. 146, reprezentată legal prin dl. VASILE GIURGIU, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Cernești;
1.8. COMUNA CICÂRLĂU, cu sediul în Cicârlău, str. Principală nr. 389, reprezentată legal prin dl. SORIN LUPȘE, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Cicârlău,
1.10 COMUNA COLTĂU, cu sediul în Coltău, str. Petofi Sandor, nr. 65, reprezentată legal prin dl. LAJOS CENDEȘ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Coltău,
1.13. COMUNA GROȘI, cu sediul în Groși, str. Principală, nr. 187, reprezentată legal prin dl. FLORIN BOLTEA, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Groși;
1.14. COMUNA MIREȘU MARE, cu sediul în Mireșu Mare, str. Principală nr. 486, reprezentată legal prin dl. IOAN MĂTIEȘ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al comunei Mireșu Mare;
1.16. COMUNA REMETEA CHIOARULUI, cu sediul în Remetea Chioarului, str. Principală nr. 80, reprezentată legal prin dl. CĂLIN OVIDIU PETRICĂ, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. ..., CNP …, în calitate de Primar al Comunei Remetea Chioarului;
1.17. COMUNA SATULUNG, cu sediul în Satulung, nr. 128, reprezentată legal prin dl. BUJOREL VASILE MURESAN, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Satulung;
1.19. COMUNA VALEA CHIOARULUI, cu sediul în Valea Chioarului, str. Principală nr. 194, reprezentată legal prin dl. IOAN BURDE, cetățean român, născut în data de …, posesor al C.I. seria …, nr. …, CNP …, în calitate de Primar al Comunei Valea Chioarului;”
3. Se completează Art. 2 și va avea următorul conținut:
”Art. 2 Exprimarea voinței de asociere și a scopului propus
În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, și în deplină concordanță cu Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice si Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare, în calitate de membri fondatori, am constituit ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE>, persoană juridică, de drept privat si cu statut de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, conform art.7 din statut.”
4. Se elimină alineatul (3) din conținutul Art. 4.
5. Se modifică Art. 5 astfel:
”Art.5. Durata de funcționare
Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat cu începere de la data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.”
6. Se modifică Art. 6 și se completează cu aliniatele (2), (3), (4) și (5) după cum urmează:
”Art.6. Patrimoniul inițial al Asociației
(1) Patrimoniul inițial este suma de 23.226 lei.
(2) Patrimoniul inițial a fost constituit din contribuțiile în numerar a asociaților, astfel:
1. Municipiul Baia Mare – 13.792 lei;
2. Orașul Baia Sprie – 1.661 lei
3. Orașul Cavnic – 498 lei;
4. Orașul Seini – 1.010 lei
5. Orașul Șomcuta Mare – 771 lei;
6. Orașul Tăuții Măgherăuș – 671 lei;
7. Comuna Cernești – 374 lei;
8. Comuna Cicârlău – 369 lei;
9. Comuna Coaș – 140 lei.
10. Comuna Coltău – 255,50 lei;
11. Comuna Copalnic Mănăștur – 584 lei;
12. Comuna Dumbrăvița – 450 lei;
13. Comuna Groși – 253 lei;
14. Comuna Mireșu Mare – 513,50 lei;
15. Comuna Recea – 559 lei;
16. Comuna Remetea Chioarului – 283 lei;
17. Comuna Satulung – 584 lei;
18. Comuna Săcălășeni – 229 lei;
19. Comuna Valea Chioarului – 229 lei;
(3) Sursele de venit ale Asociației sunt:
a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial;
b) cotizațiile asociaților de la bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre;
Cotizația anuală a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> este stabilită la suma de 1 leu/an/locuitor pentru membrii implicați în serviciul de transport public local și la suma de 0,5 lei/an/locuitor pentru restul membrilor, raportat la populația anuală publicată de Institutul Național de Statistică, cu posibilitatea modificării acesteia prin hotărârea Adunării Generale a Asociației, atunci când situația o va impune.
c) alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale membre;
d) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege.
(4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.
(5) Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică conform legislației în vigoare.”
7. Se modifică Art.7 și va avea următorul conținut:
”Art. 7 Explicitarea scopului și a obiectivelor asociației
(1) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE> se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată și/sau gestiunea directă, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii atribuit/e operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile, cu respectarea principiilor prevăzute la art.1 alin 4 din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local.
(3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.”
8. Se modifică Art.8 și va avea următorul conținut:
”Art. 8 (1) Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE>, în legătură cu furnizarea în comun a serviciului de transport public local, sunt următoarele:
a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de transport public local;
b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public local;
c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de transport public local, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;
d) să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele serviciului de transport public local;
e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, conform legislației achizițiilor publice în vigoare;
f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate în furnizarea în comun a serviciului de transport public local, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 28 și 29 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform legislației specifice in vigoare Legea nr. 92/2007 si Regulamentul nr.1370/2007;
g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului de transport public local furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;
h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de transport public local;
i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de transport public local;
j) să îmbunătățească serviciul de transport public local de persoane.
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației legate de furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, prin prezentul statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de serviciul de transport public local, în conformitate cu art. 10 alin 5 din Legea 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru:
a) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
b) restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;
c) protecția și conservarea mediului natural și construit;
d) asigurarea gestionării serviciului de transport public local astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public;
e) elaborarea și aprobarea de strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
f) promovarea dezvoltării și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;
g) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor;
h) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
i) medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;
j) monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996 republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor;
k) stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
l) solicitarea informațiilor cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului;
m) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;
n) aprobarea stabilirii, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială;
o) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
p) sancționarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;
q) rezilierea contractelor de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale;
r) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați;
s) în relația cu operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice:
- să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat;
- să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial;
- să respecte angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
- să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale;
- să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.
3) Pentru realizarea obiectivelor Asociației legate de furnizarea în comun a unor servicii de utilități publice, prin prezentul statut asociații mandatează special Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de serviciul de transport public local, în conformitate cu art. 10 alin. 5 din Legea 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, în legătura cu:
a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;
c) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;
d) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
e) stabilirea și aprobarea anuală a taxei pentru finanțarea serviciului de transport public local de persoane, în situațiile prevăzute de legile speciale;
f) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;
h) sa exercite atribuțiile de autoritate tutelară în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale;
i) să delege gestiunea serviciului de transport public de persoane, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului, pe baza unei analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate;
j) organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de serviciului de transport public local de persoane se fac în baza unei documentații de atribuire care se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit;
k) contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adițional încheiat între operatorii regionali și asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.”
9. Se modifică Art. 9 și va avea următorul conținut:
”Art. 9 Obiectivele ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE>, în legătură cu realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, sunt următoarele:
a) Dezvoltarea durabilă, protejarea si valorificarea întregii zone metropolitane și a domeniului public sau privat al unităților administrativ teritoriale care compun Asociația si conservarea mediului;
b) Dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de utilitate publică prin introducerea unor metode moderne de management;
c) Atragerea de noi investiții si creșterea accesului la resurse pentru satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor;
d) Organizarea și participarea la cursuri de pregătire, perfecționare și reconversie profesională, seminarii și conferințe;
e) Dezvoltarea de proiecte și programe proprii și în regim de parteneriat cu alte organizații din țară și străinătate;
f) Participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă și îmbunătățire a nivelului general de trai;
g) Promovarea investițiilor private și publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;
h) Informarea și consultarea colectivităților locale beneficiare ale acestor servicii de utilitate publică;
i) Funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;
j) Încurajarea și promovarea participării școlare și a creșterii nivelului de educație și cultură în rândul tinerilor și a altor categorii vulnerabile;
k) Introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;
l) Respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.”

10. Se completează Art. 13 cu aliniatul (2) și va avea următorul conținut:
”Art. 13
………………………………………………….
(2) Noul membru acceptă în totalitate prevederile statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale și se va încheia un act adițional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului. În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.”
11. Se modifică Art. 14 și va avea următorul conținut:
”Art. 14 Cererea de înscriere în Asociație se supune Hotărârii Adunării Generale a Asociației care poate admite sau respinge cererea de adeziune.”
12. Se modifică Art. 15 și va avea următorul conținut:
”Art. 15 Admiterea unui nou membru în asociație se consideră efectuată la momentul înscrierii acestuia în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în urma adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației.”
13. Se modifică Art. 16 și va avea următorul conținut:
”Art. 16 Înscrierea noilor membri ai Asociației în Registrul Asociațiilor și fundațiilor se efectuează ulterior cererii de înscriere în Asociație, în termen de cel mult 5 zile de la data Hotărârii Adunării Generale a Asociației, de către persoana mandatată în acest sens.”
14. Se modifică Art. 17 și va avea următorul conținut:
”Art. 17 Membrii Asociației au următoarele drepturi statutare:
a) să participe la luarea Hotărârilor în cadrul Asociației și la toate activitățile, proiectele și programele asociației;
b) să folosească dotările materiale ale asociației conform misiunii acesteia;
c) sa poarte însemnele și emblema asociației;
d) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației prin reprezentanții lor în aceste organe de conducere, în condițiile prevăzute de prezentul statut;
e) să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;
f) să conteste hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director și să ceară convocarea Adunării Generale dacă sunt susținuți prin semnături de 1/3 din membri;
g) să renunțe la calitatea de membru printr-o adresă scrisă și adresată Consiliului Director. Cererea de renunțare la calitatea de membru al Asociației va trebui să fie însoțită de hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă retragerea unității administrativ-teritoriale respective din Asociație. Renunțarea la calitatea de membru implicat în serviciul de transport public se face potrivit prevederilor art. 19 din prezentul Statut.
h) să beneficieze de baza de date și informații a asociației;
i) să fie consultați în toate problemele de interes ale zonei;
j) să solicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea zonei;
k) să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare a zonei.”
15. Se modifică Art. 18 și va avea următorul conținut:
”Art. 18 Membrii asociației au următoarele obligații statutare:
a) să cunoască și să respecte Actul Constitutiv al Asociației, Statutul Asociației, Hotărârile organelor de conducere și Regulamentul de Organizare și Funcționare,
b) să aprobe cotizația anuală, stabilită potrivit art. 6 alin. 3 din prezentul Statut, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, odată cu aprobarea bugetului local, în cadrul secțiunii de funcționare a acestuia, la capitolul transferuri din bugetul local către asociații de dezvoltare intercomunitară. Plata cotizației anuale se va efectua până la data de 31 martie a fiecărui an bugetar.
c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;
d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației.”
16. Se modifică Art. 19 și va avea următorul conținut:
”Art. 19 (1) Calitatea de membru al Asociației încetează prin retragere sau excluderea din Asociație conform prevederilor H.G. 855/2008, modificată și completată.
(2) Retragerea din Asociație are loc doar în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, aceasta va notifica Președintelui Asociației și celorlalți asociați, intenția sa. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări. Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.
(3) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației, sume care vor fi prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.”
17. În tot cuprinsul Statutului, se înlocuiește sintagma ”Consiliul Director și de Administrație” cu sintagma ”Consiliul Director”.
18. În tot cuprinsul Statutului, unde apare ”hotărârea Consiliului Director” se înlocuiește cu ”decizia Consiliului Director”.
19. Se modifică Art. 22 și va avea următorul conținut:
”Art. 22 (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți Primarii unităților administrativ teritoriale asociate. Aceștia sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.
(3) Actul de autoritate al Adunării Generale este hotărârea.”
20. Se modifică Art. 23 și va avea următorul conținut:
”Art. 23 Adunarea Generală a Asociației se întrunește cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este cazul.”
21. Se modifică Art. 24 și va avea următorul conținut:
”Art. 24 (1) Convocarea Adunării Generale se face de către Președintele Asociației sau de o treime din numărul membrilor Asociației.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței și va fi transmisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.
(3) Ședințele Adunării Generale a Asociației vor fi conduse de Președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.
(4) Adunarea Generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței și va fi semnat de Președinte și de secretar.
(5) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.
(6) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se semnează de Președintele Asociației.”
22. Se renumerotează Art. 26 și devine Art. 25, se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 25 (1) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:
a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director și a Directorului executiv pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director și Directorul executiv;
c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;
d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
e) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;
f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării Aparatului tehnic al Asociației și a comisiilor;
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro;
h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;
i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;
k) aprobarea cotizației anuale;
l) aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;
m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației pe baza propunerilor Consiliului Director.
n) evaluează fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerințelor de transport public local în prezent și pentru o perioadă de minimum 5 ani;
o) stabilește traseele principale și secundare, precum și autogările și stațiile publice aferente acestora;
p) stabilește și aprobă programele de transport public local de persoane prin curse regulate, precum și capacitățile de transport necesare;
q) stabilește modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public local de persoane;
r) actualizează periodic traseele și programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public județean, interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval;
s) aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate.
ș) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.
(2) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 8 alin. 2 și 3 din Statut:
a) organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de transport public local de persoane pe baza unei documentații de atribuire care se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit;
b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;
c) să rezilieze contractele de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale si legea specială;
d) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente precum si elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciului de transport public de persoane;
e) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;
f) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;
g) stabilirea și aprobarea anuală a taxei pentru finanțarea serviciului de transport public local de persoane, în situațiile prevăzute de legile speciale;
h) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;
i) să delege gestiunea serviciului de transport public de persoane, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului, pe baza unei analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.”
23. Se renumerotează Art. 27 și devine Art. 26, iar primul paragraf se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 26 În temeiul art. 25 alin. 2 Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților:
…………………………………………...”
24. Se renumerotează Art. 28 și devine Art. 27, se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 27 Adunarea Generală va adopta Hotărâri, pe baza următoarelor prevederi speciale:
(1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației.
(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora sunt organizate și funcționează serviciile de utilități publice la data ședinței Adunării Generale, doar asociații beneficiari ai investițiilor, precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței Adunării Generale, prin intermediul reprezentanților acestora.
(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. 1 cu excepția lit. i din prezentul statut, se iau în prezența a două treimi din numărul Asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Pentru exercitarea atribuției prevăzute la art. 25 alin. 1 lit. i din prezentul statut Hotărârile Adunării Generale se iau în prezenta și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.
(4) Hotărârea Adunării Generale a Asociației care privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(5) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop potrivit legii.”
25. Se renumerotează Art. 25 și devine Art. 28, se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 28 (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. 2 lit. a)-c) din prezentul statut unde se prevăd atribuții care nu necesită mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților implicați prezenți.
(2) Hotărârea Adunării Generale a Asociației care privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(3) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop potrivit legii.”
26. Se modifică Art. 29 și va avea următorul conținut:
”Art. 29 (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. 1 lit. i)-j) și la art. 25 alin. 2 lit. d)-i) din prezentul statut care prevăd atribuții pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a Consiliului Local al asociatului al cărui reprezentant este. Cvorumul necesar și modalitatea de exercitare a votului sunt identice cu cele prevăzute la art. 28 alin. 1 din prezentul Statut.
(2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. Asociația va publica toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.
(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor generale prevăzute la art. 25 alin. 1 și a celor speciale prevăzute la art. 25 alin. 2 din prezentul statut, poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Adunarea Generală a Asociației poate delega Consiliului Director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 27 alin. 3 din prezentul statut atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.”
27. Se modifică Art. 30 și va avea următorul conținut:
”Art. 30 (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă doi membri, numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.
(2) Membrii Consiliului Director sunt aleși dintre Primarii unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației.
(3) Actul de autoritate al Consiliului Director este decizia.”
28. Se modifică Art. 31 și va avea următorul conținut:
”Art. 31 (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Asociației.
(2) Deciziile Consiliului Director se vor lua în prezenta și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director. Deciziile se semnează de Președintele Consiliului Director.
(3) Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director.”
29. Se modifică Art. 32 și va avea următorul conținut:
”Art. 32 Consiliul Director alege un secretar care va redacta procesele verbale de ședință și se semnează de către Președintele Asociației. Deciziile și procesele verbale se păstrează la sediul Asociației.”
30. Se modifică Art. 33 și va avea următorul conținut:
”Art. 33 (1) Consiliul Director gestionează activitatea proprie a Asociației în conformitate cu obiectivele pentru care aceasta a fost constituită.
(2) Consiliul Director are următoarele atribuții:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și propune proiectele și programele Asociației;
b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale luând în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Directorului executiv și a Aparatului tehnic al Asociației;
c) monitorizează plata cotizației anuale a asociaților la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul stabilit de Adunarea Generală;
d) orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
(3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați:
a) avizează și aprobă studii, prognoze, programe, proiecte, planuri de acțiune și strategii de dezvoltare economico-socială și de mediu, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții, precum și participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, putând apoi, în condițiile legii, să le supună aprobării Adunării Generale a Asociației și consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;
b) numește și revocă Directorul executiv;
c) propune Adunării Generale, împreună cu Directorul executiv, organigrama, statul de funcții și numărul de personal al Asociației;
d) implementează, prin intermediul Directorului executiv și Aparatului tehnic, proiectele și programele Asociației;
e) aprobă, la propunerea Directorului executiv, planul anual de activitate al Aparatului tehnic al Asociației;
f) propune Adunării Generale, împreună cu Directorul executiv, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
g) administrează patrimoniul Asociației și conduce activitățile acesteia;
h) elaborează strategia de dezvoltare a Serviciului de transport public care este obiectiv al Asociației, caietul de sarcini al Serviciului public și regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale;
i) consultă utilizatorii în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului public;
j) mediază conflictele dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;
k) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Serviciului;
l) alte atribuții prevăzute în Regulamentele interne și dispozițiile legale speciale.”
31. Se modifică Art. 34 și va avea următorul conținut:
”Art. 34 La ședințele Consiliului Director pot participa și alte persoane, la invitația oricăruia dintre membrii Consiliului Director.”
32. Se modifică Art. 35 și va avea următorul conținut:
”Art. 35 (1) Președintele Asociației prezidează ședințele Adunării Generale a Asociației și a Consiliului Director al Asociației și reprezintă Asociația în relația cu terții.
(2) Pentru reprezentarea Asociației în activitatea curentă a acesteia, Președintele va putea mandata un alt membru al Consiliului Director sau Directorul executiv, precizând sfera, durata și limitele competențelor conferite.
(3) Actul de autoritate al Președintelui Asociației este dispoziția.”
33. Se completează și se modifică Art. 36 și va avea următorul conținut:
”Art. 36 Organul de control financiar al Asociației este Comisia de Cenzori, formată dintr-un număr de trei membri numiți de Adunarea Generală, dintre care unul trebuie să aibă calitatea de expert contabil, conform legii. Mandatul Cenzorilor este de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.”
34. În tot cuprinsul Statutului, se înlocuiește sintagma ”Administrator delegat” cu sintagma ”Director executiv”.
35. Se completează punctul al 4-lea din cadrul Art. 38 și va avea următorul conținut:
” Art. 38 Atribuțiile Comisiei de Cenzori sunt următoarele:
………………………………………………………………
• propune descărcarea de gestiune a Directorului executiv și a Consiliului Director.”
36. Se modifică Art. 40 și va avea următorul conținut:
”Art. 40 Sursele de venit ale Asociației sunt cele potrivit art. 6 alin. 3 din prezentul Statut.”
37. Se modifică Art. 43 și va avea următorul conținut:
”Art. 43 Activitatea economico-financiară a Asociației se desfășoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Asociației.”
38. Se modifică Art. 44 și va avea următorul conținut:
”Art. 44 (1) Asociația se dizolvă de drept, prin hotărârea instanței judecătorești competente sau prin hotărârea adunării generale.
(2) Asociația se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.
(3) Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociația a devenit insolvabilă.”
39. Se completează Art. 46 cu aliniatul (2) și va avea următorul cuprins:
”Art. 46
……………………
(2) Asociația își încetează existența la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.”
40. În tot cuprinsul Statutului, se înlocuiește sintagma ”Aparat tehnic executiv” cu sintagma ”Aparat tehnic”.
41. Se redefinește Capitolul IX din Statut astfel: ,,Directorul executiv și Aparatul tehnic’’.
42. Se completează Art. 47 cu aliniatul (2) și va avea următorul cuprins:
”Art. 47
……………………
(2) Actul de autoritate al Directorului executiv este decizia.”
43. Se modifică Art. 51 și va avea următorul conținut:
”Art. 51 Directorul executiv al Asociației are în principal următoarele atribuții:
a) să pună în executare deciziile Consiliului Director, hotărârile Adunării Generale, precum și dispozițiile Președintelui Asociației, în limitele conferite de prezentul Statut, de Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și de prevederile legale;
b) să elaboreze proiectul de buget al Asociației și să-l propună, împreună cu Consiliul Director, aprobării Adunării Generale;
c) să elaboreze Organigrama, Statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de organizare și funcționare ale Aparatului tehnic al Asociației și să le propună, împreună cu Consiliul Director, aprobării Adunării Generale a Asociației;
d) să angajeze, în urma unui concurs/examen, personalul Aparatului tehnic al Asociației, în baza Organigramei și a Statului de funcții aprobate de către Adunarea Generală a Asociației;
e) să asigure execuția bugetului de venituri și cheltuieli, să aprobe programul anual de achiziții publice al Asociației și să coordoneze derularea procedurilor de achiziții în cadrul Asociației, cu respectarea prevederilor legale în materie;
f) să întocmească referate și să le supună aprobării Consiliului Director sau Adunării Generale, după caz;
g) să aprobe referatele întocmite de către personalul din Aparatul tehnic al Asociației, în vederea asigurării execuției bugetului de venituri și cheltuieli;
h) să conducă și să coordoneze activitatea Aparatului tehnic al Asociației;
i) alte atribuții conform Statutului, Regulamentului de Organizare și Funcționare, hotărârilor Adunării Generale și deciziilor Consiliului Director.”
44. Se modifică Art. 52 și va avea următorul conținut:
”Art. 52 Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Directorul executiv al Asociației are la dispoziție un Aparat tehnic, pe care îl conduce și coordonează.”
45. Se modifică Art. 53 și va avea următorul conținut:
”Art. 53 Aparatul tehnic al Asociației este structurat conform Organigramei și a Statului de funcții aprobate de către Adunarea Generală a Asociației.”
46. Se modifică Art. 57 prin înlocuirea noțiunii de ”stemă” cu noțiunea de ,,emblemă”.
47. Prezentul Act Adițional nr. 1 la Statutul Asociației a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociației din data de .................... și s-a redactat în .......... de exemplare originale.
Art. II. Restul articolelor rămân nemodificate.

Semnătura și ștampila membrilor asociați,


20. Municipiului Baia Mare
Primar Cătălin Cherecheș

L.S._____________________


21. Orașul Baia Sprie
Primar Sebastian-Alin Bîrda

L.S._____________________


22. Orașul Cavnic
Primar Vladimir Petruț

L.S._____________________


23. Orașul Seini
Primar Gabriela Tulbure

L.S._____________________


24. Orașul Șomcuta Mare
Primar Gheorghe Buda

L.S._____________________


25. Orașul Tăuții Măgherăuș
Primar Anton Ardelean

L.S._____________________

26. Comuna Cernești
Primar Vasile Giurgiu

L.S._____________________

27. Comuna Cicârlău
Primar Sorin Lupșe

L.S._____________________


28. Comuna Coaș
Primar Sabin Raț

L.S._____________________


29. Comuna Coltău
Primar Lajos Cendeș

L.S._____________________


30. Comuna Copalnic Mănăștur
Primar Vasile Ștefan Mihalca

L.S._____________________


31. Comuna Dumbrăvița
Primar Felician Gheorghe Ciceu

L.S._____________________


32. Comuna Groși
Primar Florin Boltea

L.S._____________________

33. Comuna Mireșu Mare
Primar Ioan Mătieș

L.S._____________________

34. Comuna Recea
Primar Octavian Pavel

L.S._____________________

35. Comuna Remetea Chioarului
Primar Călin Ovidiu Petrică

L.S._____________________

36. Comuna Satulung
Primar Bujorel Vasile Mureșan

L.S._____________________

37. Comuna Săcălășeni
Primar Emilian Gheorghe Pop

L.S._____________________

38. Comuna Valea Chioarului
Primar Ioan Burde

L.S._____________________

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.