HOTARAREA NR. 141 / 2017

Privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 12.12.2017,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate prezentat de Compartimentul de Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 66/2016 pentru aprobarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba transformarea functiei publice de executie de referent grad profesional superior in consilier grad profesional asistent din cadrul Biroului Juridic si Administratie Publica Locala.
Art. 2. Se aproba mutarea postului contractual de consilier grad asistent din cadrul Compartientului Secretariat si Relatii cu Publicul in cadrul Biroului Venituri al Primariei Orasului Somcuta Mare.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
12.12.2017


Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.