HOTARAREA NR. 139 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 12.12.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile art. 49 alin. 4-7 ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:

Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 170,84 mii lei, astfel :
 51.02 Administratie – cu suma de 5mii lei titlul 20 art 20.02 reparatii curente ;

 61.02 Ordine publica cu suma totala de 124,84 mii lei, sub cap 61.02.05 art 71.01.30 de la obiectivul de investitie ‘ SF, PT si executie spatiu ISU-SMURD cu suma de 124,84 mii lei
 67.02 Cultura, religie, sport, cu suma totala de 41,00 mii lei, din care:
• Sub cap 67.02.03.07 Camine culturale, art 71.01.01 de la obiectivul de nvestitie sistematizare camin cultural Valeni cu suma de 26, 00 miilei
• Sub cap 67.02.50 Alte actiuni culturale, titlul 59.11 asociatii si fundatii cu suma 15 mii lei

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 170,84 mii lei, astfel :
• Cap 65.02 Invatamant, cu suma totala de 100,84 mii lei la
1. sub cap 65.02.04.01 Invatamnt secundar, art 71.01.30 cu suma de 50,42 mii lei pentru obiectivele de investitii aprobate de MDRAP cu finantare si alocatii bugetare 2017-2020 :
• Extindere scoala gimnaziala nr 2 in Orasul Somcuta Mare, cu suma de 25,21 mii lei pentru DALI ;
• Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala loc Codru Butesii, cu suma de 25,21 mii lei pentru DALI ;
2. sub cap 65.02.04.01 Invatamnt primar, cu suma de 50,42 mii lei pentru obiectivele de investitii aprobate de MDRAP cu finantare si alocatii bugetare 2017-2020:
• Reabilitare si modernizare scoala primara din localitatea Buciumi, cu suma de 25,21 mii lei pentru intocmire DALI;
• Reabilitare si modernizare scoala primara din localitatea Ciolt, cu suma de 25,21 mii lei pentru intocmire DALI;

• Cap 74.02 Mediu. cu suma totala de 20 mii lei la
1. Subcap 74.02.05.02 salubritate, cu suma de 20 mii lei, din care suma de 10 mii lei cheltuieli de intretinere spatii domeniu public si suma de 10 mii lei servicii de salubrizare;

• Cap 84.02 Transport, cu suma de 50 mii lei, din care:

o sub cap 84.02.03.03 Strazi art. 71.01.30 cu suma de 50 mii lei:
Modernizare si asfaltare strazi in Orasul Somcuta Mare pentru intocmire proiect tehnic;
Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 28.078,09 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 30.129,63 mii lei.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
12.12.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.