HOTARAREA NR. 138/ / 2017

Privind aprobarea bugetarii multianuale a achizitiei de servicii:
Organizare foc de artificii aniversar 2017-2018

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.11.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se expun motivele pentru care se solicita adoptarea acestei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a, ale Legii nr. 215/2001 privind adminsitratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba bugetarea multianuala a achizitiei de servicii ,,Organizare foc de artificii aniversar 2017-2018’’ buget prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.11.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.