HOTARAREA NR. 135 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.11.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Deciziei nr. 21/27.11.2017 si a Deciziei nr 22/27.11.2017 a sefului AFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 83/20017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 si adresa MFP nr. 445922/2017 pentru finantarea drepturilor de natura salariala pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat pe trimestul IV 2017 se repartizeaza sume defalcate din TVA,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:


Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:

I. In baza prevederilor art. 82, din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale precum, a Decizie nr. 21/27.11.2017 si a Deciziei nr 22/27.11.2017 a sefului AFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 83/20017 privind rectificareai bugetului de stat pe anul 2017 si adresa MFP nr. 445922/2017 pentru finantarea drepturilor de natura salariala pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat pe trimestul IV 2017 se repartizeaza sume defalcate din TVA, astfel:

1. Se aproba majorarea cu suma de 454 mii lei la trimestrul VI 2017 (ca sursa de venit 11.02.02 sume din TVA)
2. cu aceeasi suma de 454 mii lei se aproba majorarea cheltuielilor la capitolul:
Cap 65.02 Invatamant, cu suma de 454 mii lei, care se repartizeaza pe subcapitolul 65.02.04.01 tilul 10 salarii cu suma de 454 mii lei;

II In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite (prevederilor art 49, alin (4) – (7), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 222 mii lei, astfel :
 51.02 Administratie – cu suma de 10 mii lei titlul 20 art 20.01.05 cu suma de 5 mii lei, 20.13 cu suma de 2,5 mii lei si art 20.14 cu suma de 2,5 mii lei;

 65.02. Invatamant, subcap. 65.04.01 art 71.01.30 cu suma de 5,5 mii lei de la reparatii vestiar scoala Buciumi);

 67.02 Cultura, religie, sport, cu suma totala de 32,40 mii lei, din care:
• Subcap 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, art. 71.0.30 cu suma totala de 31 mii lei, economii de la urmatoarele obiective de investitie:
o Amenajare parc si loc de joaca langa Casa de cultura cu suma de 7 mii lei;
o Reamenajare – parc Horea pentru zilele Orasului cu suma de 4 mii lei;
o Modrnizare parcuri prin fonduri europene cu suma de 20 mii lei;
o
• Sub cap 67.02.03.07 Camine culturale, art 71.01.01 cu suma totala de 1,40 mii lei, economii de la Reabilitare camin cultural Hovrila;

 61.02 Ordine publica cu suma totala de 68 mii lei, din care de la sub capitolul:
• 61.02.03.04 Politie comunitara cu suma de 5 mii lei, din care: de la art. 20.05.30 obiecte de inventar 4 mii lei si 1 mii lei de la art 20.01.09;
• 61.02.05 Protectie civila cu suma de 63 mii lei, din care:
o de la art. 20.01.03 cu suma de 4 mii lei
o de la art 20.01.04 cu suma de 6 mii lei
o de la art 71.01.30 cu suma de 53 mii lei de la obiectivul de investiti « Studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie spatiu ISU-SMURD »

 68.02 Asistenta sociala, cu suma totala de 103 mii lei, din care :
• sub cap 68.02.05.02 Asistenta sociala, art 20.01.09 cu suma de 3 mii lei;
• sub cap 68.12 Unitati de asistenta medicala, art 71.01.01 cu suma de 100 mii de la obiectivul de


investitie « Reactualizare studiu de fezabiltate si executie lucrari de reabilitare la UMS Somcuta Mare

 70.02. Locuinte, sub cap 70.02.06 iluminat public, art 71.01.30 de la obiectivul de investitie « Studiu de fezabilitate pentru modernizare iluminat public stradal cu
led-uri pentru localitatile apartinatoare, cu suma de 3,1 mii lei

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 222 mii lei, astfel :

• 61.02 Ordine publica cu suma totala de 40 mii lei, din care, de la sub capitolul:
• 61.02.05 Protectie civila cu suma de 40 mii lei, la art 71.01.30 cu suma de 40 mii lei de la obiectivul de investiti « Studiu de fezabilitate, proiect tehnic si executie supraveghere video in localitatile apartinatoare orasului Somcuta Mare
• Cap 80.02 Alte actiuni economice, cu suma de 10 mii lei, din care
1. Art 20.01.05 cu suma de 5 mii lei, combustibil pentru utilajele de dezapezire si art 20.01.09 alte materiale de intretinere si functionare cu suma de 5 mii lei;
• Cap 84.02 Transport. cu suma totala de 172 mii lei la
1. Subcap 84.02.03.01 Drumuri cu suma totala de 152.mii lei, din care;
• Reparatii drumuri art 20.02 cu suma de 70 mii lei.
• Dezapeziri, art 20.01.09 cu suma de 15 mii lei;
• Lucrari de executie asfalt strada Lazului, localitatea Ciolt si plata dirigintelui de santier, art 71.01.30 cu suma de 67 mii lei
2. Subcap 84.02.03.03 Strazi cu suma totala de 20.mii lei, din care ; Reparatii strazi art 20.02 cu suma de 20 mii lei.

Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 28.078,09 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 30.129,63 mii lei.


Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.11.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.