HOTARAREA NR. 134 / 2017

Privind constituirea comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor apartinand
domeniului public si privat al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 09.11.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor art. 19, 20, 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art.1. Se aproba constituirea comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al Orasului Somcuta Mare, care va avea urmatoarea componenta:
1. Buda Gheorghe Ioan – primar
2. Muresan Claudiu Vladimir – viceprimar
3. Matei Marioara – sef Birou Juridic si Administratie publica locala,
4. Andreicut Vasile – consilier superior, Serviciu Urbanism, Cadastru si Agricultura,
5. Ciorba Gheorghe – inginer cadastru, Serviciu Urbanism, Cadastru si Agricultura,
6. Buda Sorin – referent superior, Serviciu Urbanism, Cadastru si Agricultura,
7. Rus Natalia – consilier principal, Serviciu Urbanism, Cadastru si Agricultura,
8. Achim Nicoleta, consilier superior, Serviciu Urbanism, Cadastru si Agricultura,
9. Nasui Carmen, consilier principal, Birou Achizitii, Investitii si Proiecte.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
09.11.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.