HOTARAREA NR. 133 / 2017

Privind aprobarea completarii listei bunurilor predate catre SC VITAL SA,
potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 09.11.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentului de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 9288/02.11.2017 al obiectivului de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei’’
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei de agricultura, cadastru si urbanism din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Hotararea Consiliului Local nr. 136/2008 privind delegarea gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare a Orasului Somcuta Mare catre SC VITAL SA Baia Mare, Contractul de delegare a gestiune serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat intre Orasul Somcuta Mare si SC VITAL SA Baia Mare, Hotarare de Consiliu Local al orasului Somcuta Mare nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 18/2014 privind aprobarea listei bunurilor din domeniul public si privat al Orasului Somcuta Mare ce vor fi predate SC VITAL SA, potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune,
In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 3, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta

H O T A R A R E

Art. 1 – Se aproba completarea listei bunurilor predate catre SC VITAL SA potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune aprobat prin HCL nr. 18/2014 cu bun de retur ,,Retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare’’, in conformitate cu specificatiile tehnico-economice prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- SC VITAL SA,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
09.11.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.