HOTARAREA NR. 132 / 2017

Privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare cu obiectivul
de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 09.11.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentului de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 9288/02.11.2017 al obiectivului de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei’’
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei de agricultura, cadastru si urbanism din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Consiliu Local Somcuta Mare nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 9, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1 – Se aproba completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare cu obiectivul ,,Retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare’’, avand caracteristicile tehnice si economice prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
09.11.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.