HOTARAREA NR. 130 / 2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie
’’Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Codru Butesii, Orasul Somcuta Mare,
jud. Maramures”

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 09.11.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Compartimentul de Urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Documentatia tehnica intocmita de de S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., cu sediul in localitatea Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor, cod fiscal RO 23719545, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J5/1405/2013
Tinand cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii ,,Reabilitare si modernizare Scoala Primara loc. Codru Butesii, Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
09.11.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.