HOTARAREA NR. 125 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 09.11.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Contractul de finantare nr. nr 9957/26.05.2015 si act aditional nr 1/9651/10.11.2015 pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa potabila in loc Valenii Somcutei, Ordinul nr. 6394/1.10.2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2017,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:

Conform contractului de finantare nr 9957/26.05.2015 si act aditional nr 1/9651/10.11.2015 pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa potabila in loc Valenii SomcuteiSe suplimenteaza veniturile la cod indicator:
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu suma totala de 20 mii lei,
Cu suma de 20 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la capitolul :
• Cap70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa, pentru investitia « Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare » cu suma de 20 mii lei ;


II In baza prevederilor ORDNULUI NR 6394/11.10.2017 s-a aprobat alocarea sumei de 210.827,50 LEI, prevazut in bugetul de stat pe anul 2017 bugetului local al UAT Oras Somcuta Mare, in acest sens pentru aprobarea Programului natinal privind cresterea performantei energetice ablocurilor de locuit :
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 21.42.02.12 Subventii pentru reabilitarea termica cu suma de 210,83 mii lei ;
Cu suma de 210.,83 mii lei se suplimenteaza capitolul de cheltuieli :
• 70.02 Dezvoltare si locuinte
 SUB CAP 70.02.03.30 art 71.01.30 pentru obiectivul de investitie” Reabilitare blocul 3, str Ioan Buteanu, nr7 –Somcuta Mare

III. In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49, alin (4) – (7), ), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 113,50 mii lei, astfel :
 54.02.05Fond de rezerva bugetar cu suma de 20 mii lei ;
 55.02.Tranzactii privind datoria publica, cu suma de 11 mii lei ;
 67.02 cultura, religie, sport , cu suma totala de 15 mii lei, din care :
• Sub cap 670.02.05.01 art 59.11 asociatii si fundatii
 61.02 Ordine publica cu suma totala de 40 mii lei, din care , de la sub capitolul :
• 61.02.03.04 Politie comunitara cu suma de 20 mii lei art 20.13 formare profesionala ;
• 61.02.05 protectie civila cu suma de 20 mii lei art 20.01.30
 68.02 asistenta sociala, cu suma totala de 7,50 mii lei, din care :
• sub cap 68.02.15.01 ajutor social, art 20.30.30 cu suma de 7,5mii lei
80.02. Actiuni generale economice, cu suma totala de 20 mii lei, din care :

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 113,5 mii lei, astfel :
• Cap 65.02 Invatamant cu suma totala de 17 mii lei la
1. Naveta

• Cap 67.02 Cultura , religie, sport, cu suma de 27,50 mii lei din care :
o sub cap 67.02.03.07Camine culturale, suma de 27,50 mii lei, din care :

1. art. 71.01.01camin cultural Buciumi 27,5 mii lei

• Cap 70.02.Dezvoltare, locuinte , cu suma de 4 mii lei la


1. Subcap 70.02.05.01 art 71.01.01 pentru Alimentare cu apa Valeni-contributie locala pentru taxa ISC si dirigiente de santier, suma de 4 mii lei ;

• Cap 74.02.Mediu, cu suma de 15 mii lei, din care :
1. Subcap 74.02.05.02 art 20.30.30 pentru achizitie pubele pentru domeniul public al UAT Somcuta Mare ;

• Cap 80.02Alte actiuni economice, cu suma de 10 mii lei, din care
1. Art 20.01.05 cu suma de 10 mii lei, combustibil pentru microbuzul scolar
• Cap 84.02 Transport. cu suma totala de 50 mii lei la
Reparatii drumuri art 20.02 cu suma de 50 mii lei.

Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 27.624,09 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 29.675,63 mii lei.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
09.11.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot uri, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.