HOTARAREA NR. 123/ 2017

Privind implementarea proiectului ,,Construire teren de sport, multifunctional,
cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare’’


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate al Biroului de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezelntei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare si ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Hotararea Consiliului Local nr. 122/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures’’,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba implementarea proiectului ,,Construire teren de sport, multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare, denumit in continuare Proiectul.
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Reprezentantul legal al Orasului Somcuta Mare este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al orasului.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Orasului Somcuta mare, domnul Buda Gheorghe Ioan.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orasului Somcuta Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Somcuta Mare și prefectului județului MAramures și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.somcutamare.ro.


SOMCUTA MARE
31.10.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.