HOTARAREA NR. 122 / 2017

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie
,, Construire teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in
Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures’’


CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de Compartimentul de Urbanism si Amenejarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Studiul de fezabilitate intocmit de SC TAFFO SRL – Baia Mare, str, Pacii, nr. 2, CUI 11957799
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
In baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare sio continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Teren de sport multifunctional, cu gazon sintetic in Orasul Somcuta Mare’’, intocmit de S.C. TAFFO S.R.L. – Baia Mare, str. Pacii, nr. 2, CUI 11957799, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
31.10.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.