HOTARAREA NR. 121 / 2017

Privind completarea cu date de carte funciara a Hotararii Consiliului Local nr. 40/2016 privind atribuirea in folosinta gratuita Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situat in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. cad. 51919.

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate prezentat de Compartimentul de Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 40/2016 privind atribuirea in folosinta gratuita, Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare, a terenului in suprafata de 500 mp, situate in Orasul Somcuta Mare, teren inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. cadastral 51919, Documentatia cadastrala intocmita de ing. Bolos Serban Andreea Raluca avizata de OCPI cu nr. 8218/17/02.2016 si Actul autentic de parcelare autentificat sub nr. 509/04.05.2016,
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare R3 nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (3), art. 45 alin. (3) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Terenul atribuit in folosinta gratuita Bisericii Greco Catolice Somcuta Mare prin Hotararea Consiliului Local nr. 40/2016 identificat initial ca fiind inscris in CF nr. 51444 Somcuta Mare, nr. cadastral 51919, in urma operatiunilor de dezmembrare si transcriere, terenul in suprafata de 500 mp are urmatoarele date de identificare CF nr. 51919 Somcuta Mare, nr. cadastral 51919.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
31.10.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.