HOTARAREA NR. 119 / 2017

Privind insusirea documentatiei cadastrale pentru imobilul teren, situat in localitatea Somcuta Mare
str. Republicii, Oras Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul de Urbansim, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de aministratie publica locala si juridica, precum si al Comisiei de Agricultura, Cadastru si Urbanism din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (3), art. 45 alin. (3) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se identifica, conform documentatiei cadastrale prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, imobilul teren in suprafata de 1430 mp situat in localitatea Somcuta Mare str. Republicii, (in spatele blocului cu nr. 5), imobil apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
31.10.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.