HOTARAREA NR. 117 / 2017

Privind aprobarea preluarii in domeniul public al Orasului Somcuta Mare a unui
imobil teren din domeniul public al statului

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Serviciului de Urbansim, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 pivind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit c), alin. (5), art. 45 alin. (3) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1 – Se aproba preluarea in domeniul public al Orasului Somcuta Mare si administrarea Consiliului Local a imobilului teren, inscris in CF nr. 3478 Somcuta Mare, nr. cadastral 4086 in suprafata totala de 15.800 mp, nr. ministerul finantelor 101254, cod clasificare 8.19.01, in vederea reglementarii/punerii in legalitate a situatiei juridice a sursei de apa potabila a Orasului Somcuta Mare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.10.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.