HOTARAREA NR. 114/ 2017

privind stabilirea chiriei pentru locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de ANL, situate in localitatea
Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate prezentat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica, din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ’’c’’, art. 45 alin. 3, art. 115 alin. 1 lit. ’’b’’ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Incapand cu data de 01.01.2018 se aproba chiria lunara de 2,62 lei/mp/luna pentru titularii contractelor de inchiriere sub 35 de ani) si 3,09 lei/mp/luna pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit 35 de ani, pentru apartamentele realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineri destinate inchirierii realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Titularilor contractelor de inchiriere,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
31.10.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.