HOTARAREA NR. 113/ 2017

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 10661/19.11.2012 incheiat intre
Orasul Somcuta Mare si doamna Zegrean Zorica Edita

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.10.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Buda Gheorghe Ioan primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul de venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea emiterii prezentei hotarari,
Cererea formulata de doamna Zegrean Zorica Edita, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 6984/03.08.2017, precum si verificarile efectuate cu privire la existenta unor solicitari din partea altor cetateni pentru inchirierea terenului in suprafata de 100 mp constatandu-se ca nu s-au formulat cereri in acest sens,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificari si completari ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, cu modificari si completari ulterioare, Contractul de inchirire nr. 10661/19.11.2012 incheiat in urma unei proceduri de licitatie deschisa cu strigare.
In baza prevederilor art. 36 alin. 2, lit.(c), alin. 5, lit. (b), art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba prelungirea duratei Contractului de inchiriere nr. 10661/19.11.2012 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si doamna Zegrean Zorica Edita, pentru terenul agricol situat in localitatea Somcuta Mare, str. Gradinari, pentru o perioada de 5 ani cu actualizarea anuala a pretului cu indicele inflatiei.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Doamnei Zegrean Zorica Edita.


SOMCUTA MARE
31.10.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.