HOTARAREA NR. 104 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.09.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Hotararea de guvern nr. 673/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevzut in bugetul de stat pe anul 2017, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 21.42.02.28 Subventii primite din fondul de interventie cu suma de 53 mii lei;
Cu suma de 53 mii lei, se suplimenteaza capitolul de cheltuieli :
• 65.02 invatamant, subcap 65.02.04.02 Invatamant gimnazial art 71.01.01 cu suma dde 53 mii lei pentru obiectivul de investitie « Refacere acoperis scoala gimnaziala, sat Codru Butesii », conform anexa la HG nr 673/2017

II In baza prevederilor art 82, din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale precum, a Deciziei nr 16/18.09.2017 a sefului AJFP Maramures, emise in conformitate cu prevederile OUG nr 63/22017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 si adresei Ministerului Finantelor Publice nr 444962/2017 se repartizeaza sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea cheltuielilor drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare pe trimestrul III 2017(11.02.02) respectiv :
1. Se aproba majorarea cu suma de 34 mii lei la trimestrul IV 2015 ( ca sursa de venit 11.02.02 sume din TVA)
2. cu aceeasi suma se aproba majorarea cheltuielilor cu suma total de 34 mii lei, din care :
a. cap 68.02 Asistenta sociala, cu suma de 34 mii lei, pentru plata asistentilor personali ai persoanei cu handicat til 10( salarii-8 mii lei) si indemnizatii-26 mii lei(titlu 57)

III. In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49, alin (4) – (7), ), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 315mii lei, astfel :
 80.02 Alte actiuni economice cu suma de 15 mii lei( din sumama alocata studiului de fezabilitate si proiectului tehnic de reabilitare si modernizare piata agro-alimentara _Somcuta Mare)

 74.02. mediu, cu suma totala de 300 mii lei, din care :
• sub cap 74.02.06 art 71.01.01 de la obiectivul de investitie canalizare cu suma de 300 mii lei

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 315 mii lei, astfel :
• Cap 51.02 Autoritati administrative cu suma totala de 15 mii lei la
1. Proiect tehnic de realizare unitara a garajelor, in vederea concesionarii terenurilor apartinand domeniului public situat in spatele blocurilor 5,6 si 8 de pe str Republicii ;
• Cap 67.02 Cultura , religie, sport, cu suma de 300 mii lei din care :
o sub cap 67.02.05.01 Sport, suma de 300 mii lei, din care :
art71.01.01investitia modernizare baza sportiva Progresul Somcuta Mare , cu suma de 300 mii lei
Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 27.393,26 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 29.444,80 mii lei.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.09.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 vot uri, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.