HOTARAREA NR. 101 / 2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
,,Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.09.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de Compartimentul de Urbanism si Amenejarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Studiul de fezabilitate intocmit de SC AEDILIS PROIECT SRL – Baia Mare, str, 1 Mai, nr. 25,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
In baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare sio continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 44 alin. (4),
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economic ai obiectivului de investitie ,,Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures’’, intocmit de S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L. – Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Valoarea totala a investitiei 968190,61 lei (exclusiv TVA)
Art. 2. Se aproba finantarea de la bugetul local al Orasului Somcuta Mare a cheltuielilor neeligibile aferente obieiectivului de investitii ,,Construire Cresa cu doua grupe in Orasul Somcuta Mare, judetul Maramures’’, in valoare de 287527,73 lei
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
28.09.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.