HOTARAREA NR. 97/ 2017

Privind aprobarea scoaterii la inchiriere a terenului in suprafata de 500 mp,
situat in localitatea Somcuta Mare, (Platou CFR Gara)

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.09.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Serviciul Economic, Biroul Venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Cererea formulata de S.C. BALADOR S.R.L. – Somcuta Mare, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 141/2017,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile art. 123 ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari ulterioare,
Hotararea Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si compeltarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5, art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba scoaterea la inchiriere a terenului situat in localitatea Somcuta Mare, Platou (CFR Gara), in suprafata de 500 mp, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, inscris in CF nr. 52202 Somcuta Mare, nr. cad. 52202.
Art. 2. Termenul pentru care va fi inchiriat acest spatiu este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul partilor.
Art. 3. Pretul de pornire al licitatiei de inchiriere este de 1 leu/mp/luna.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
28.09.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.