HOTARAREA NR. 96 / 2017

Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru
Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.09.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, in calitate de primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comsiiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 11 alin. 1 si art. 12 din Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice,
Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 49520/2017, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 7223/2017,
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminsitrativ, cu modificariel si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) respectiv art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Orasului Somcuta Mare, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici – Bucuresti
- Compartimentului de Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
28.09.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 2 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.