HOTARAREA NR. 95/ 2017

privind aprobarea listei de prioritati cu persoanele care au acces la locuintele realizate prin Programul de construire de locuinte destinate inchirierii realizate prin ANL in Orasul Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.09.2017,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Buda Gheorghe Ioan, referatul prezentat de catre Comisia Sociala organizata in vederea analizarii cererilor de inchiriere a apartamentelor ANL din localitatea Somcuta Mare, situate pe str. Targului, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul Comisiilor de specialitater ale Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,

In temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15,

Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) alin. (9), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba lista de prioritati cu persoana care are acces la locuintele realizate prin Programul  de construire de locuinte destinate inchirierii prin ANL in Orasul Somcuta Mare, situate in localitatea Somcuta Mare, str. Targului, nr. 7C, in conformitate cu tabelul prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte precum si la acordarea prioritatilor in solutionarea cererilor se vor adresa Primarului Orasului Somcuta Mare in termen de 7 zile de la afisarea listelor prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare iar solutionarea acestora se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii.

Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR

 TOMA ALIN FLORIN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MARIES EMIL GAVRIL

 

SOMCUTA MARE

28.09.2017

 

Cvorum:  15  consilieri prezenti, Pentru 15 voturi, Impotriva 0  voturi,  Abtineri 0 voturi

 

 

ANEXA NR. 1

Nr. crt.

Nume prenume

35 de ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie pt. locuinta in cel mult 36 luni de la implinirea acestei varste

Stare civila,

Nr. copii

Punctaj

1

CADAR IOAN

192121245036

Necasatorit

 

26

2

OPREA MARIUS

1880821245041

Necasatorit

 

29

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.