HOTARAREA NR. 94 / 2017

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Somcuta Mare  in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.09.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic si Administratie publica locala, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Adresa Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ din Orasul Somcuta Mare nr. 2516/2017, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 7998/2017 prin care se solicita si motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor art. 96 alin. 1 lit. (c) din Legea nr. 1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei–cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. (d), alin. 6 lit. (a) pct. 1, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1. Incepand cu data prezentei hotarari, se desemneaza pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare, din partea Consiliului Local Somcuta Mare, pentru anul scolar 2017-2018 urmatoarele persoane:
1. Pop Elisabeta - consilier local,
2. Luput Vasile Mircea - consilier local,
3. Micle Valer - consilier local.


Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
28.09.2017

Cvorum: 15 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.