HOTARAREA NR. 93 / 2017

privind desemnarea reprezentatului Consiliului local in cadrul
Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant
Liceul teoretic ,,Ioan Buteanu” - Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 28.09.2017
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Biroul Juridic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Adresa Liceului Teoretic Ioan Buteanu Somcuta Mare nr. 2515/2017 Somcuta Mare, inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 7997/2017, Dosar 2/A/2017,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 a Eductatiei Nationale, cu modificari si completari ulterioare, art. 11 din Ordonanta de Urgenta nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificari si completari ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. (d), alin. 6 lit. (a) pct. 1, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se desemneaza domnul VANCEA GHEORGHE DORINEL, ca reprezentant al Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare, in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatea de invatamant Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” Somcuta Mare, pentru anul scolar 2017/2018.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Domnului VANCEA GHEORGHE DORINEL.
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
28.09.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 vot

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.