HOTARAREA NR. 92 / 2017

Privind inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara cu privire
la un imobil apartinand Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 19.09.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primarul Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Serviciul de urbanism, Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 287/2007 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, rerepublicata, Hotararea de Guvern nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Maramures, anexa nr. 65, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 59/2004 privind aprobarea inventarului domeniului public al Orasului Somcuta Mare, cu modificarile si compeltarile ulterioare, Hotararea nr. 17/2014 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului ,,Clubul Elevilor din Orasul Somcuta Mare’’ situat in localitatea Somcuta Mare, str. Horea nr. 4,
Documentatia cadastrala intocmita de ing, top. Ciorba Emanuil Gheorghe,
In baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (3), art. 45 alin. (3) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba inscrierea constructiei ,,Anexa’’, apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, identificata in cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 59/2004 privind inventarului domeniului public, Anexa nr. 1 pozitia nr. 85, sub denumirea ,,Anexe Clubul elevilor’, pe terenul situat in localitatea Somcuta Mare, inscris in CF nr. 52019, nr. cad. 52019 apartinand domeniului public al Orasului Somcuta Mare, identificat in cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 59/2004 privind inventarului domeniului public, Anexa nr. 1 pozitia nr. 84, corectata prin Hotararea nr. 17/2014 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului ,,Clubul Elevilor din Orasul Somcuta Mare’’ situat in localitatea Somcuta Mare , str. Horea nr. 4.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului de Urbanism Cadastru si Agricultura din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
19.09.2017


Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.