HOTARAREA NR. 91 / 2017

Privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie
,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 19.09.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de catre Compartimentul de Urbanism si Amenejarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Proiectul tehnic intocmit de P.F.A. POP I. STEFAN – Baia Sprie,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
In baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificariel sic ompeltariel ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare sio continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba proiectul tehnic al obiectivului de investitie ,,Reabilitare strada Lazului localitatea Ciolt, Oras Somcuta Mare’’, intocmit de P.F.A. POP I. STEFAN – Baia Sprie, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii, Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
19.09.2017


Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 2 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.