HOTARAREA NR. 89 / 2017

Privind insusirea contractului de finantare pentru realizarea Proiectului
,,Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare integrata

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Biroul de Achizitii Investitii si Proiecte, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Contractul de finantare pentru realizarea Proiectului ,,Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare integrata’’ Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 ,, Incluziunea sociala si combaterea saraciei’’ Obiectiv tematic: integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, Obiectiv specific 4.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate, Contract POCU/20/4/2/101902, Beneficiar Oras Somcuta Mare, Parteneri: P1. Liceul Teoretic ``Ioan Buteanu,, , P2 SC RADINC SRL, P3 Asociatia Profesionala de Resurse in dezvoltarea comunitara, INCHEIAT INTRE Orasul Somcuta Mare si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oparational Capital Uman si Orasul Somcuta Mare, inregistrat cu nr. 52256/31.08.2017,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Contractul de finantare pentru realizarea Proiectului ,,Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare integrata’’ Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 ,, Incluziunea sociala si combaterea saraciei,, Obiectiv tematic 9.ii integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, Obiectiv specific 4.2 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate, Contract POCU/20/4/2/101902, Beneficiar Oras Somcuta Mare, Parteneri: P1. Liceul Teoretic ``Ioan Buteanu,, , P2 SC RADINC SRL, P3 Asociatia Profesionala de Resurse in dezvoltarea comunitara, INCHEIAT INTRE Orasul Somcuta Mare si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oparational Capital Uman si Orasul Somcuta Mare, inregistrat cu nr. 52256/31.08.2017 in care sunt prevazute drepturile si obligatiile partilor, prezentat in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Obligatiile financiare ale partilor din cadrul Contractului de finantare reprezentand valoarea cofinantarii eligibile a liderului de parteneriat si a celorlalti parteneri sunt prevazute in cadrul Anexei nr. 2 al prezentei hotarari.
Art. 3. Se aproba rectificarea bugetului local cu suma prevazuta in anexa nr. 2 reprezentand valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, in conformitate cu anexa nr. 3 care face parrte integranta ]din prezenta hotarare..
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
19.09.2017

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Anexa 3

I. In baza prevederilor OUG nr 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si HG nr 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr 40/2015, dar si a contractului de finantare Program operational capital uman inregistrat sub nr 7588/01.09.2017 Beneficiar Orasul Somcuta Mare, cu titlul proiectului ”Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare integrata Cod SMIS 2014+:101902 pentru bugetul multianual 2017-2020:
Se suplimenteaza veniturile cu suma totala de 23.346,03 mii lei
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 21.48.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent cu suma de 21.011,43 mii lei ;
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 21.48.02.03 Prefinatare cu suma de 2.334,60 mii lei ;

Cu suma de 23.346,03 mii lei, se suplimenteaza capitolele de cheltuieli :

• 65.02 invatamant, cu suma de 2.331,82 subcap 65.02.04.02 Invatamant gimnazial astfel partener 1 – Liceul Teoretic Ioan Buteanu :
o Art art 58.02.01 finantarea nationala FSE cu suma 303,14 mii lei- buget de stat si 46,64 mii lei cofinantare proprie-buget local ;
o Art 58.02.02 Finantarea externa nerambursabila cu suma de 1.982,04 mii lei ;
• 68.02 Asigurari si asistenta sociala, cu suma de 21.014,21 mii lei, astfel :
 subcap 68.02.15 prevenirea excluderii sociale 68.02.15.01 Ajutor social Lider de parteneriat - Orasul Somcuta Mare, total 18.902,74 mii lei :
o Art art 58.02.01 finantarea nationala FSE cu suma 1.642,52 mii lei -buget de stat si 252,70 mii lei cofinantare proprie buget local si ajutor de stat minimis 940,19 mii lei
o Art 58.02.02 Finantarea externa nerambursabila cu suma de 10.739,58 mii lei si ajutor de stat minimis 5.327,50 mii lei

 Sub cap 68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, total 2111,47 mii lei, din care:
o Partener 2 SC Radnic SRL, suma totala de 1.030,71 mii lei :
• Art art 58.02.01 finantarea nationala FSE cu suma 146,88 mii lei - buget de stat si 51,54 mii lei cofinantare proprie
• Art 58.02.02 Finantarea externa nerambursabila cu suma de 832,30 mii lei ;

o Partener 3 APRDC, suma totala 1.080,76 mii lei :
• Art art 58.02.01 finantarea nationala FSE cu suma 162,11 mii lei - buget de stat si 0 mii lei cofinantare proprie
• Art 58.02.02 Finantarea externa nerambursabila cu suma de 918,64 mii lei ;

Pentru anul 2017, in bugetul local se cuprind sumele de prefinantare in procent de 10%, aferente liderului Orasul Somcuta Mare si partenerului 1 –Liceul Teoretic Ioan Buteanu, astfel:

 Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 21.48.02.03 Prefinatare cu suma de 2.334,60 mii lei ;

• 65.02 invatamant, cu suma de 233,18 subcap 65.02.04.02 Invatamant gimnazial astfel partener 1 – Liceul Teoretic Ioan Buteanu :
o Art art 58.02.01 finantarea nationala FSE.. cu suma totala de 34,98, mii lei, din care suma de 30,31 mii lei - buget de stat si 4,67 mii lei cofinantare proprie-buget local;
o Art 58.02.02 Finantarea externa nerambursabila cu suma de 198,20 mii lei ;

• 68.02 Asigurari si asistenta sociala, cu suma de 1.890,27 mii lei, astfel :
 subcap 68.02.15 prevenirea excluderii sociale 68.02.15.01 Ajutor social Lider de parteneriat - Orasul Somcuta Mare, total 1.890,27 mii lei :
o Art art 58.02.01 finantarea nationala FSE cu suma totala de 283,56 mii lei, din care 164,25 mii lei - buget de stat si 25,27 mii lei cofinantare proprie buget local si ajutor de stat minimis 94,04 mii lei
o Art 58.02.02 Finantarea externa nerambursabila cu suma totala de 1606.71 mii lei, din care suma de 1.073,96 mii lei si ajutor de stat minimis 532,75 mii lei

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.