HOTARAREA NR. 86 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 31.08.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Adresa nr. 1946/02.08.2017 a Consiliului Judetean Maramures, inregistrata sub nr. 6846/02.08.2017, in baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 157/27.07.2017 se aloca suma totala de 50 mii lei pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
a) Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 50 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli :

 67.02 Cultura , religie, sport,– cu suma totala de 50 mii lei din care:
o - sub cap 67.02.05.01 Sport, suma de 50 mii lei, din care:
1. Art.71.01.01 pentru investitia Modernizare baza sportiva Progresul Somcuta Mare, cu suma de 50 mii lei;

II. Conform extrasului de cont din data de 19.07.2017 AFM a virat suma de 58.120 lei aferenta platilor din anul 2016 pentru obiectivul de investitie Extindere canalizare.menajera in Orasul Somcuta Mare;
Aceasta suma se regaseste cu semnul minus in contul de executie in sectiunea de dezvoltare la sub cap 74.02.06 art 85.01.02 si se aproba in rectificare la acelasi capitol astfel:
• 74.02 mediu suma de - 58,12 mii lei, subcap 74.02.06 canalizare art 85.01.02 cu suma de -58,12 mii lei;
• Se suplimenteaza cheltuielile de investitie in cadrul aceluiasi cap art 71.01.01 cu suma de 58.12 mii lei;

III. In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49, alin (4) – (7), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 160 mii lei, astfel :

• 67.02 Cultura, recreere, sport , cu suma de 50 mii lei, din care
o sub cap 67.02.50 Alte actiuni culturale, art 59.12 sustinerea cultelor cu suma de 50 mii lei;

 74.02. mediu, cu suma totala de 110 mii lei, din care:
• Sub cap 740205 colectarea si tratarea deseurilor art 71.01.30 cu suma de 50 mii lei de la obiectivul « taxe si avize pentru platforma de colectare deseuri
• sub cap 74.02.06 art 71.01.01 de la obiectivul de investitie canalizare cu suma de 60 mii lei

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 160 mii lei, astfel :
• Cap 65.02 Invatamant, cu suma totala de 40 mii lei la
1. sub cap 65.02.04.01 Invatamant secundar, art 71.01.30 cu suma de 20 mii lei pentru obiectivele de investitii aprobate de MDRAP cu finantare si alocatii bugetare 2017-2020:
• Extindere Scoala gimnaziala nr 2 in orasul ; Somcuta Mare, cu suma de 10 mii lei pentru DALI ;
• Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala loc Codru Butesii, cu suma de 10 mii lei pentru DALI ;
2. sub cap 65.02.03.01 Invatamnt primar pentru obiectivele de investitii aprobate de MDRAP cu finantare si alocatii bugetare 2017-2020 :
• Reabilitare si modernizare scoala primara din localitatea Buciumi, cu suma de 10 mii lei pentru intocmire DALI ;
• Reabilitare si modernizare scoala primara din localitatea Ciolt, cu suma de 10 mii lei pentru intocmire DALI ;

• Cap 67.02 Cultura, religie, sport, cu suma de 100 mii lei din care :
o sub cap 67.02.05.01 Sport, suma de 100 mii lei, din care :
1. art71.01.01investitia Modernizare baza sportiva Progresul Somcuta Mare , cu suma de 100 mii lei;

• Cap 83.02 Agricultura, cu suma de 10 mii lei, la subcap 83020330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, art 20.30.30 cu suma de 10 mii lei pentru intocmire amenajament pastoral pentru 831 ha pasune apartinand UAT Oras Somcuta Mare – cu termen de finalizare 28.02.2018:

• Cap 84.02 Transport, cu suma de 10 mii lei, din care ::
o sub cap 84.02.03.03 Strazi art 71.01.30 cu suma de 10 mii lei :
1. Modernizare si asfaltari strazi in orasul Somcuta Mare pentru intocmire proiect tehnic;

IV. Urmare auditului Camerei de conturi Maramures, in data de 28.08.2016 s-a recuperat suma de 7,66 mii lei aferenta investitiei Reabilitare Camin cultural Hovrila, suma incasata in cadrul subcap 67.03.07 Camine culturale art. 85.01.02 cu semnul minus
Cu suma de 7,66 mii lei se majoreaza sub cap 67.02.03.07 Camine culturale,, art 71.01.01 pentru investitia Reabilitare Camin cultural Hovrila;
V. In baza prevederilor art. 9 alin 34 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7/1996 si adresa nr 6924/20.07.2017 a OCPI Maramures se suplimenteaza veniturile la cod indicator 43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara cu suma de 18 mii lei;
Cu suma de 18 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la cap 83.02 Agricultura art 20.30.30 pentru lucrari de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara .
Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 25.182,81 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 27.234,35 mii lei.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
31.08.2017

Cvorum: 13 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 vot uri, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.