HOTARAREA NR. 77 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 14.07.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
I. Conform referatului de specialitate intocmit de catre biroul venituri, conform executiei bugetare la data de 30.06.2017:
• Se suplimenteaza veniturile totale cu suma de 155 mii lei, din care la cod indicator :
o 07.02.01.01 Impozit si taxa pe cladiri – persoane fizice cu suma de : 10 mii lei ;
o 07.02.01.02 Impozit si taxa pe cladiri – persoane juridice cu suma de: 10 mii lei ;
o 07.02.02.01 Impozit si taxa pe teren – persoane fizice cu suma de : 26 mii lei ;
o 07.02.02.02 Impozit si taxa pe teren – persoane juridice cu suma de : 14 mii lei ;
o 07.02.02.03 Impozitul pe trenul extravilan cu suma de: 27 mii lei ;
o 16.02.02.01Impozitul pe mijloacele de transport – persoane fizice, cu suma de : 20 mii lei ;
o 16.02.02.02Impozitul pe mijloacele de transport – persoane juridice,cu suma de :17 mii lei ;
o 16.02.50 Alte taxe pe utilizrea bunurilor - suma de 23 mii lei ;
o 35.02.01.02 Venituri de amenzi, cu suma de 8 mii lei ;

Cu suma de 155 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele Capitole :
• Cap 65.02 Invatamant, cu suma totala de 10 mii lei din care :
Subcap 65.02.04.01 art 71.01.30 suma de 10 mii lei se aloca pentru finantarea lucrarilor de reabilitare vestiar Scoala Generala Buciumi ;

• 67.02 Cultura, religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii, suma totala de 145 mii lei, din care:
- Subcap 67.02.03.07 Camine culturale art 71.01.01 cu suma de 70 mii lei pentru lucrari de prevenire a inundatiilor in curtea Caminului cultural Valenii Somcutei;
- Subcap 67.02.05.01 Sport art 71.01.01 cu suma de 25 mii lei pentru investitia Modernizare baza sportiva Progresul Somcuta Mare ;
- Subcap 67.02.05.03 Parcuri, spatii verzi cu suma totala de 50 mii lei, din care :
• Pentru iluminat parc Horea suma de 20 mii lei ;
• Pentru amenajarea locului de joaca langa Casa de cultura suma de 30 mii lei ;

II In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49, alin (4) – (7), ), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice:
Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 110 mii lei, astfel :
• 51.02 Administratie , cu suma de 30 mii lei, din care :
la art 20.12 consultanta si expertize – cu suma de 30 mii lei;
• 55.02 Datoria publica, cu suma de 30 mii lei, art 30.1.01 suma rezultata din reducerea dobanzii la creditul BCR, dar si din rambursarea diferentelor de curs valutar la dobanda in euro aferenta creditului cu BEI;
• 67.02 Cultura, recreere, sport , cu suma de 50 mii lei, din care
o sub cap 67.02.50 Alte actiuni culturale, art 59.12 sustinerea cultelor cu suma de 50 mii lei
Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 110 mii lei, astfel :
• Cap 67.02 Cultura , religie, sport, cu suma de 80 mii lei din care :
o sub cap 67.02.03.06 Casa de cultura, cu suma de 12 mii lei, din care :
1. art 20.02 reparatii curente, suma de 8 mii lei;
2. Art 20.01.09 servicii de verificare prize si intretinere instalatii electrice, cu suma de 4 mii lei
o sub cap 67.02.03.07 Camine culturale,, cu suma de 36 mii lei, din care :
1. Art 20.01.09 servicii de intretinere, cu suma de 6mii lei ;
2. Art.71.01.01 cu suma de de 30 mii lei, din care :
• Pentru paratrasnet Camin Buciumi suma de 15 mii lei ;
• Pentru paratrasnet Camin Ciolt suma de 15 mii lei ;


o sub cap 67.02.05.01 Sport, suma de 22 mii lei, din care :
1. art71.01.30 achizitie utilaj-tractoras de intretinere teren sport Progresul Somcuta Mare , cu suma de 15 mii lei;
2. Art 20.01.09 materiale de intretinere reparatii sala de sport Somcuta Mare si teren de sport din localitatea Buteasa, cu suma de 7 mii lei ;
o sub cap 67.02.05.03 Parcuri si intretinere spatii verzi, suma de 10 mii lei, din care :
1. art.20.30.30 alte bunuri si servicii , cu suma de 10 mii lei;
• Cap 70.02 Dezvoltare publica si locuinte, cu suma de 30 mii lei, din care :
o la sub capitolul 70.02.06 suma total de 30 mii lei, din care :
1. art 71.01.30 taxe avize pentru investitia Extindere si modernizare iluminat in localitatile apartinatoare orasului – finantare POR 2014-2020 cu suma de 15 mii lei ;
2. Art. 20.01.09 lucrari de intretinere si mentenanta pentru iluminat public, cu suma de 15 mii lei ;

Art. 2. Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli, prezinta la venituri un total de 25.144,81 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 27.166,35 mii lei.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
14.07.2017


Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.