HOTARAREA NR. 76 / 2017

Privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017 al
Primariei Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 14.07.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica si juridica din cadrul Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba contul de executie bugetara la data de 30.06.2017 al Primariei Orasului Somcuta Mare, prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
14.07.2017


Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.