HOTARAREA NR. 75 / 2017

Privind aprobarea coeficientiilor de salarizare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 14.07.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Compartimentul Resurse Umane si Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari, consultarea organizatiei sindicale din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11, art. 19 din Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, si in urma consultarii cu reprezentantii salariatilor din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,


H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba coeficientii de salarizare corespunzator gradatiei zero pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, de care vor beneficia incepand cu data de 1 iulie 2017.
Art. 2. Se aproba coeficientii de salarizare corespunzatori gradului I si II care includ vechimea la nivel maxim pentru functionarii publici de conducere si personalul contractual de conducere din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, potrivit anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, de care vor beneficia incepand cu data de 1 iulie 2017.
Art. 3. Salariile de baza se vor stabili prin inmultirea coeficientilor prevazuti in anexele prezentei hotarari cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
14.07.2017


Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.