HOTARAREA NR. 73 / 2017

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie
,,Modernizarea, reabilitarea, extinderea si eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public in localitatile apartinatoare UAT Oras Somcuta Mare’’

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 14.07.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Primar al Orasului Somcuta Mare, Referatul de specialitate intocmit de catre Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Studiul de fezasbilitate intocmit de S.C. VEST ENERGOLUX S.R.L. – BAIA MARE, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Stefan Luchian, nr. 12,
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Orasului Somcuta Mare,
In baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 907/2016 pentru aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnic-economice, aferente investitiilor publice, precum si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1430/2005 privind adoptarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 50/1991,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 1 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. - Se aproba Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitie ,,Modernizarea, reabilitarea, extinderea si eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public in localitatile apartinatoare UAT Oras Somcuta Mare’’, intocmit de S.C. VEST ENERGOLUX S.R.L. – Baia Mare, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Stefan Luchian, nr. 12, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Biroului de Achizitii Investitii si Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
14.07.2017

Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.