HOTARAREA NR. 72 / 2017

Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 5300/2011 si 5301/2011  incheiat intre Orasul Somcuta Mare si S.C. GHITTA A.D COMERCIAL S.R.L.

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordinara, in data de 14.07.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul Buda Gheorghe Ioan primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate inaintat de Biroul de venituri din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea emiterii prezentei hotarari,
Cererea de prelungire a duratei termenului de inchiriere formulata de S.C. GHITTA A.D. COMERCIAL SRL inregistrata cu nr. 5736/20.06.2017,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica precum si al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificari si completari ulterioare,Hotararea Consiliului Local nr. 60/2004 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, cu modificari si completari ulterioare, contractele de inchiriere inregistrate cu nr. 5300/28.06.201 si 5301/28.06.2011, incheiate in urma unei licitatii deschise cu strigare,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2, lit.(c), alin. 5, lit. (b), art. 45 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba prelungirea duratei contractelor de inchiriere nr. 5300, 5301/28.06.2011 incheiat intre Orasul Somcuta Mare si S.C. GHITTA A.D. COMERCIAL S.R.L., pentru spatiul situat in localitatea Somcuta Mare, str. Republicii, nr. 11, pentru o perioada de 5 ani.
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- S.C. GHITTA A.D. COMERCIAL S.R.L,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
14.07.2017

Cvorum: 12 consilieri prezenti, Pentru 12 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.