HOTARAREA NR. 69 / 2017

Privind validarea mandatului domnului MICLE VALER consilier local din partea
Partidului Social Democrat

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta ordionara, in data de 14.07.2017,
Având în vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialiatate al Biroului Juridic si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei Orarasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii prezentei hotarari,
Avizul Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local,
Adresa inaintata de catre Organizatia Judeteana Maramures a Partidului Social Democrat nr. 406/10.07.2017 inregistrata la Primaria Orasului Somcuta Mare cu nr. 6366/11.07.2017, precum si procesul verbal al Comisiei de validare a mandatului domnului MICLE VALER, consilier local din partea Partidului Social Democrat,
În conformitate cu dispoziţiile art. 31 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.7 din Anexa la O.G. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002 şi art.6 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 68/2017 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Indre Gavril, reprezentant al Partidului Social Democrat, ca urmare a demisiei acestuia acestuia,
In baza prevederilor art. 36 alin. 9 ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Incepand cu data prezentei hotarari, se validează mandatul domnului MICLE VALER - consilier local din partea Partidului Social Democrat.
Art. 2 – Prezenta Hotarare poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
14.07.2017

Cvorum: 11 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.