HOTARAREA NR. 67 / 2017

Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 23.06.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Buda Gheorghe Ioan, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul prezentat de Serviciul Economic, din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 124/31.05.2017 de modificare a Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr. 67/2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judetean Maramures pe anul 2017, Contrcatul de finantare nr. 9975/26.05.2015 si Actul aditional nr. 1/9651/10.1.2015 pentru obiectivul de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatea Valenii Somcutei, Extrasul de cont din data de 19.06.2017 la venituri cod indicator 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri incasandu-se suma de 100 mii lei,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2), lit. a) art. 115 alin. 1 lit. b), alin. (3) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:
I.Conform Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr 124/31.05.2017 se aloca suma de 20 mii lei suplimentar pentru finantarea Programului cultural prioritar al judetului Maramures si in baza contractului de finantare nerambursabila nr 5597/20.06.2017:
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 36.02.50 ’’Alte venituri ale bugetului local’’ cu suma de 20 mii lei pentru finanarea actiunilor culturale ;

Se suplimenteaza cheltuielile pentru cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabila si sustinerea programelor de dezvoltare locala, cu suma totala de 20 mii lei, la urmatoarele capitole de cheltuieli :

 67.02 Cultura, religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 20 mii lei, din care:
- Subcap 67.02.50 Alte actiuni in domeniul culturii, suma de 20 mii lei din care :
• Actiune culturala Zilele culturale ale Orasului Somcuta Mare 24-25 iunie 2017(suma alocata de la Consiliul Judetean Maramures) 20 mii lei.
II Conform contractului de finantare nr 9957/26.05.2015 si act aditional nr 1/9651/10.11.2015 pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa potabila in loc Valenii SomcuteiSe suplimenteaza veniturile la cod indicator:
42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu suma totala de 150 mii lei,
Cu suma de 150 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la capitolul :
• Cap70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa, pentru investitia « Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare » cu suma de 150 mii lei ;

II.Conform extrasului de cont din data de 19.06.2017 la venituri cod indicator 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri s-a incasat suma de 100 mii lei de la Ocolul Silvic Somcuta Mare (Aceste venituri se aproba in buget numai dupa incasarea efectivea si au ca destinatie finantarea cheltuielilor de la sectiunea de dezvoltare-investtii), iar din valorificarea unor bunuri ale primariei, suma de 1,4 mii lei.
Astfel suma de 101,40 mii lei se propune la cheltuieli la capitolul:.
 65.02 Invatamant cu suma totala de 1,00 mii lei, din care :
- Sub capitolul 65.02.04.01Invatamant primar, pentru investitia ,,Teren sport Scoala generala Buciumi’ cu suma de 1,00 mii lei ( pentru taxa ISC regularizare ala terminarea lucrarilor de investitie;
 67.02 Cultura , religie, sport si alte actiuni in domeniul culturii suma totala de 100,40 mii lei, din care :
- Sub capitolul 67.02.03.07Camine culturale, pentru investitia ,,Reabilitare Camin Cultural din localitatea Finteusu Mare’’ cu suma de 100,4 mii lei ;

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,
- Prin afisare.

SOMCUTA MARE
23.06.2017

Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.