HOTARAREA NR. 66 / 2017

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Somcuta Mare la
concursul organizat pentru ocuparea functiei de director adjunct al
Liceului Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 23.06.2017
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar al Orasului Somcuta Mare, domnul Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de Biroul Juridic si Administratie publica locala, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,
Adresa Inspectoratului Scolar Judetean nr. 2835/2017, prin care se solicita nominalizarea reprezentantului Consiliului Local ca observator la concursul organizat pentru ocuparea functiei de director adjunct la Liceul teoretic ,,Ioan Buteanu – Somcuta Mare’’ ,
Avizul Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 lit. c) din metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar, aprobara prin OMENCS nr. 3969/30.05.2017,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. (d), alin. 6 lit. (a) pct. 1, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b) ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:
Art. 1. Se desemneaza din partea Consiliului Local Somcuta Mare ca observator la concursul organizat pentru ocuparea functiei de director adjunct al unitatii de invatamant preuniversitar Liceul Teoretic ’’Ioan Buteanu’’ Somcuta Mare, domnul MURESAN CLAUDIU VLADIMIR, avand CNP 1670523242533 , posesor al CI seria MM nr. 676696, domicilit in localitatea Somcuta Mare, str. 1 Mai, nr.6
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures,
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,
- Domnului MURESAN CLAUDIU VLADIMIR
- Prin afisare.


SOMCUTA MARE
23.06.2017


Cvorum: 14 consilieri prezenti, Pentru 13 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 1 voturi

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.