HOTARAREA NR. 65 / 2017

Privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii:
''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures

CONSILIUL LOCAL al orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 08.06.2017,
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre domnul primar, Buda Gheorghe Ioan, referatul de specialitate inaintat de catre Serviciul Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare, prin care se expun motivele pentru care se solicita adoptarea acestei hotarari,
Avizul Comisiei economico-financiare precum si al Comisiei de administratie publica locala si juridica a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare,
In temeiul prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a, ale Legii nr. 215/2001 privind adminsitratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adopta prezenta,

H O T A R A R E:


Art. 1 – Incepand cu data prezentei hotarari, se aproba bugetarea multianuala a obiectivului de investitii: ''Amenajare parc si loc de joaca'', loc. Somcuta Mare, jud. Maramures, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Maramures;
- Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare;
- Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare;
- Biroului de Achizitii, Investitii și Proiecte din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare;
- Prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA SOMCUTA MARE
MURESAN CLAUDIU VLADIMIR 08.06.2017

Cvorum: 11 consilieri prezenti, Pentru 11 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.